Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de Primaria Bordei Verde 2019

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de Primaria Bordei Verde

Data .../.../......

Nr. Document - dascarca document ..........

Acest document NU este Actualizat !

 1. Hotărârile Consiliului Local
 2. Lucrările şedinţelor Consiliului Local
 3. Condică de corespondenţă internă a Consiliului Local
 4. Registru de evidenţa hotărârilor Consiliului Local
 5. Registru de evidenţa Hotărârilor Consiliului Local, cu obiecţii ale secretarului în ceea ce priveşte legalitatea
 6. Dosarul de constituire a Consiliului Local
 7. Avize ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
 8. Rapoarte anuale de activitate ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
 9. Rapoarte anuale de activitate ale consilierilor locali
 10. Rapoarte anuale de activitate ale primarului
 11. Rapoarte anuale de activitate ale viceprimarului
 12. Registru privind comunicarea hotărârilor Consiliului Local către primarul comunei, Instituţia Prefectului şi alte instituţii
 13. Dispoziţii ale primarului
 14. Registru de evidenţă a dispoziţiilor emise de primar
 15. Regulament de Ordine Interioară
 16. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local
 17. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al primarului
 18. Cartea de Onoare a Primăriei
 19. Statutul comunei
 20. Organizarea administrativ – teritorială a comunei
 21. Lucrări referitoare la organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 22. Procese-verbale de control (de la Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia pentru Protecţia Mediului
 23. Registru unic de control
 24. Corespondenţă cu persoane fizice şi juridice
 25. Corespondenţă cu ANI, ANFP,  ANRP, ANRMAP şi alte instituţii
 26. Corespondenţă cu instanţele judecătoreşti şi Poliţia
 27. Circulare, instrucţiuni, ordine ale Prefectului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Iaşi
 28. Dosarele personale ale angajaţilor
 29. Dosarele profesionale ale angajaţilor
 30. Registru de evidenţă a cărţilor de muncă
 31. Lucrări privind întocmirea dosarelor de pensionare a salariaţilor
 32. State de funcţii şi de personal, organigrama
 33. Registru de evidenţă a orelor suplimentare
 34. Evidenţa concediilor de odihnă ale salariaţilor, pontaje şi graficul centralizat
 35. Planul anual de ocupare a funcţiilor publice
 36. Registru de evidenţă a funcţionarilor publici
 37. Oferte programe de perfecţionare pentru angajaţi
 38. Registru de evidenţă a salariaţilor
 39. Registru special de înregistrare a contractelor de muncă
 40. Documentele comisiei de disciplină
 41. Documentele comisiei paritare
 42. Darea în administrare a bunurilor din domeniul public/privat; Închirieri de bunuri (terenuri, clădiri) în domeniul public/privat; închirieri /concesionări de spaţii pentru cabinete medicale
 43. Lucrări privind organizarea şi funcţionarea pieţei şi a oborului
 44. Cereri, avize privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale, a asociaţiilor familiale, a persoanelor fizice
 45. Constituirea Comisiei locale de fond funciar (numirea şi modificarea, prin ordinul Prefectului)
 46. Documente privind organizarea pazei şi a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
 47. Documente referitoare la activitatea de salubrizare a comunei
 48. Recensământul agricol general
 49. Recensământul populaţiei şi evidenţa statistică a mişcării acesteia
 50. Acorduri de parteneriat  cu ONG-uri şi instituţii publice
 51. Cererile privind accesul la informaţiile de interes public, în baza Legii nr. 544/2001, privind accesul liber la informaţiile de interes public şi răspunsurile trimise petenţilor
 52. Registru de evidenţă a cererilor depuse în baza Legii 544/2001, privind accesul liber la informaţiile de interes public
 53. Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, privind accesul liber la informaţiile de interes public şi a Legii nr. 52/2003, relativă la transparenţa decizională
 54. Registru declaraţiilor de avere
 55. Declaraţii de avere ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali
 56. Registru declaraţiilor de interese
 57. Declaraţii de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali
 58. Declaraţii pe propria răspundere privind apartenenţa politică a aleşilor locali
 59. Organizarea de concursuri, ocuparea funcţiilor publice şi a personalului contractual, demisii
 60. Liste electorale permanente
 61. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale
 62. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare
 63. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele României
 64. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 65. Inventarul domeniului public  şi privat al comunei
 66. Registru de evidenţă al  audienţelor
 67. Cereri pentru audienţe
 68. Registru de intrare – ieşire a corespondenţei generale
 69. Condică  de predare – primire a documentelor
 70. Registru cu note telefonice
 71. Registru de petiţii
 72. Evidenţa petiţiilor şi a răspunsurilor comunicate petenţilor
 73. Condica de prezenţă a salariaţilor
 74. Note interne către angajaţi
 75. Adeverinţe, certificate, dovezi eliberate salariaţilor instituţiei
 76. Registru pentru evidenţa sigiliilor şi ştampilelor
 77. Documente referitoare la confecţionarea şi evidenţa ştampilelor şi ale sigiliilor  aflate în folosinţă precum şi a celor scoase din uz
 78. Borderoul de corespondenţă PTTR
 79. Contracte servicii evaluare financiară
 80. Contracte furnizare
 81. Contracte de concesiune
 82. Achiziţii publice
 83. Contracte de închiriere
 84. Procese pe rol fond funciar
 85. Procese pe rol înregistrări tardive
 86. Procese pe rol revendicări imobiliare
 87. Procese pe rol anulări acte administrative
 88. Procese pe rol drepturi băneşti (salariale)
 89. Procese pe rol litigii comerciale
 90. Registrul de evidenţă a cauzelor
 91. Oferte achiziţii, prestări servicii
 92. Registru de evidenţă a consultaţiilor juridice
 93. Instrucţiuni, circulare, acte normative pe linie de stare civilă primite de la DJEP Iaşi
 94. Adrese şi comunicări de menţiuni naştere, căsătorie, deces
 95. Documente privind înscrierea unor menţiuni în actele de stare civilă pe baza documentelor din străinătate (adopţie, desfacerea căsătoriei, schimbarea numelui)
 96. Documente privind rectificarea actelor de stare civilă
 97. Acte care stau la baza înregistrării naşterii
 98. Acte care stau la baza înregistrării căsătoriei
 99. Acte care stau la baza înregistrării decesului
 100. Cereri pentru eliberarea de duplicate de pe actele de naştere
 101. Cereri în vederea eliberării de duplicate de pe actele de căsătorie
 102. Cereri în vederea eliberării de duplicate de pe actele de deces
 103. Cereri înaintare dosar transcriere naştere
 104. Cereri înaintare dosar transcriere căsătorie
 105. Cereri înaintare dosar transcriere deces
 106. Corespondenţă rectificări, completări, anulări (nume, prenume, comunicări naştere, situaţii privind primul şi ultimul act de naştere sau deces, căsătoria cu cetăţeni străini, certificate completate greşit, data naşterii, etc.)
 107. Documentaţia privind acordarea, retragerea sau pierderea cetăţeniei române
 108. Documentaţie privind acordarea dispensei de grad de rudenie
 109. Solicitări acte de stare civilă ale persoanelor din alte localităţi
 110. Cereri şi adrese privind eliberarea certificatelor de stare civilă
 111. Declaraţii pentru recunoaşterea copiilor minori
 112. Corespondenţă privind extrasele de stare civilă pentru uzul organelor de stat
 113. Corespondenţa cu instituţiile locale (Poliţie, Judecătorie, Notariat)
 114. Situaţii statistice înaintate Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi
 115. Lista codurilor numerice personale preluate de la Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor
 116. Corespondenţă referitoare la procurarea de materiale pentru compartimentul Starea Civilă (registre, certificate născuţi, căsătoriţi, decedaţi)
 117. Registru stare civilă născuţi
 118. Registru stare civilă căsătoriţi
 119. Registru stare civilă decedaţi
 120. Registru de evidenţă certificate născuţi / căsătoriţi / decedaţi, inclusiv din alte localităţi
 121. Registru de intrare – ieşire pe linie de stare civilă
 122. Registru unic de control pe linie de stare civilă
 123. Actele necesare completării şi trimiterii comunicărilor de naştere
 124. Borderouri de evidenţă a populaţiei – cărţi de identitate, livrete militare şi certificate de stare civilă anulate
 125. Lucrări privind adopţiile
 126. Registru eliberări livrete de familie
 127. Dosar cu documentele care au stat la baza eliberării livretelor de familie
 128. Evidenţa dispariţiei în alb a certificatelor de stare civilă
 129. Registru de intrare-iesire privind divorţul pe cale administrativă
 130. Registru de evidenţă a certificatelor de divorţ pe cale administrativă
 131. Divorţuri pe cale administrativă
 132. Cereri in vederea eliberării de duplicate a certificatelor de divorţ
 133. Cereri şi adrese privind eliberarea dovezilor de stare civilă
 134. Registru cereri eliberare Anexa 24 – succesiune
 135. Cereri pentru eliberarea Anexei 24
 136. Registru opis al actelor de stare civilă
 137. Evidenţa registrelor de stare civilă
 138. Registru de evidenţă a titlurilor de proprietate
 139. Titluri de proprietate
 140. Lucrări privitoare la reconstituirea dreptului de proprietate
 141. Lucrări privitoare la activitatea Comisiei Locale de Fond Funciar
 142. Hotărâri ale Comisiei Judeţene de  Fond Funciar
 143. Adeverinţe eliberate privind fondul funciar
 144. Lucrări privitoare la eliberarea certificatelor de producător
 145. Registru de evidenţă a certificatelor de producător eliberate
 146. Dări de seamă statistice (lunare, trimestriale) referitoare la poziţii ale gospodăriilor populaţiei cu domiciliul în localitate, ale persoanelor cu domiciliul în alte localităţi, precum şi ale persoanelor juridice
 147. Dări de seamă statistice anuale referitoare la poziţii ale gospodăriilor populaţiei cu domiciliul în localitate, ale persoanelor cu domiciliul în alte localităţi, precum şi ale persoanelor juridice
 148. Registru de evidenţă a dosarelor depuse pentru aplicarea Legii 18/1991
 149. Registru de solicitări privind reconstituirea dreptului de proprietate
 150. Solicitări privind reconstituirea dreptului de proprietate conform legii 247/2005
 151. Documentaţie  vânzare-cumpărare bunuri mobile şi imobile de pe raza comunei
 152. Contracte de arendare
 153. Registru de evidenţă a contractelor de arendare
 154. Contracte de închiriere a locuinţelor
 155. Documentaţii pentru atribuirea locurilor de casă în conformitate cu legea 15/2003.
 156. Lucrări privitoare la recensământul agricol
 157. Cereri privitoare la eliberarea biletelor de proprietate pentru animale
 158. Inventarul şeptelului de animale din comună
 159. Corespondenţă cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Comisia judeţeană de fond funciar şi cu alte instituţii abilitate
 160. Corespondenţa cu instituţiile statului (instanţe, organe de cercetare penală, executori judecătoreşti, avocaţi)
 161. Cereri şi reclamaţii specifice Camerei Agricole
 162. Acordarea subvenţiilor pentru agricultură
 163. Planuri de parcelare
 164. Planuri cadastrale
 165. Registre cadastrale
 166. Lucrări privind balanţa de fond funciar a comunei
 167. Dosarele asociaţiilor de proprietari de pe raza localităţii
 168. Dări de seamă agricole anuale (producţiile raportate, numărul de animale)
 169. Lucrări privind protecţia plantelor (tratamente fitosanitare, pesticide, fungicide)
 170. Lucrări privitoare la administrarea păşunilor
 171. Registru de evidenţă a viilor
 172. Procese-verbale ale Comisiei locale de fond funciar
 173. Anexe la Legea nr. 18/1991
 174. Anexe la Legea nr. 169/1997
 175. Anexe la Legea nr.1/2000
 176. Anexe la Legea nr. 247/2005
 177. Anchete sociale privind acordarea indemnizaţiei de handicap, conform L.448/2006
 178. Alocaţii de stat/indemnizaţii de creştere copil până la 2 ani
 179. Acordarea sprijinului la constituirea familiei, conf. L.396/2006
 180. Acordarea indemnizaţiei pentru trusou, conf. L.482/2006 şi a OUG nr. 3/2007
 181. Indemnizaţia pentru creşterea copilului, conf. OUG nr. 148/2005 şi a OUG nr. 111/2010
 182. Registru de indemnizaţii lunare pentru creşterea copilului (stimulent)
 183. Dosare individuale/alocaţii nou-născuţi, conf. L. 416/2001–
 184. Acordarea subvenţiei pentru lemne şi gaze naturale, conf. OUG nr. 5/2003
 185. Registru de evidenţă a beneficiarilor pentru subvenţii la lemne
 186. Ajutor social privind venitul minim garantat , conf. legii. nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
 187. Rapoarte privitoare la copii daţi în plasament
 188. Rapoarte lunare privitoare la asistenţii maternali
 189. Acreditarea compartimentului de Asistenţă socială
 190. Procese-verbale de inspecţie
 191. Rapoarte statistice privind acordarea venitului minim garantat
 192. Registru special pentru acordarea venitului minim garantat
 193. Evidenţa asistenţilor maternali; dosarele plasamentelor; convenţii de plasament; rapoarte de evaluare anuală
 194. Listele beneficiarilor de alimente, conf. programului PEAD
 195. Convenţii de colaborare
 196. Anchete sociale pentru persoanele care acordă îngrijiri la domiciliu, pentru copiii care au săvârşit fapte penale, Copiii rămaşi fără supraveghere, pentru persoanele cu handicap/copii şi adulţi, privitoare la divorţuri, plasamente, copii instituţionalizaţi
 197. Corespondenţă cu instituţii ale statului (AJPS, DGAPC, Judecătorie, Centre de Plasament, Poliţie)
 198. Dispoziţii privitoare la tutelă şi curatelă
 199. Fundamentarea ajutorului social şi a asistenţilor personali
 200. Raportări la Consiliul Concurenţei
 201. Documentaţii pentru întocmirea dosarelor de pensionare a lucrătorilor din agricultură
 202. Borderouri pentru alocaţii complementare şi monoparentale
 203. Registru de alocaţii complementare
 204. Alocaţii complementare
 205. Registru de alocaţii monoparentale
 206. Alocaţii monoparentale
 207. Acordarea laptelui praf, conf. L. 321/2001
 208. Distribuirea produselor de panificaţie şi lactate, conf. OUG nr. 96/2002
 209. Distribuirea merelor în şcoli, conf. OUG nr. 24/2010
 210. Acordarea alocaţiei de susţinere familială, conf. L nr. 277/2010
 211. Ajutoare financiare de urgenţă
 212. Indemnizaţie de naştere
 213. Indemnizaţie de căsătorie
 214. Plan de muncă, convocări, pontaje, evidenţa orelor executate pentru venitul minim garantat
 215. Documente privind angajarea şomerilor (Legea 76/2002)
 216. Acte de casă
 217. Acte de bancă
 218. State de plată
 219. Dări de seamă contabile trimestriale
 220. Dări de seamă contabile anuale
 221. Dosar de inventariere
 222. Listă de inventariere anuală
 223. Registru jurnal
 224. Borderouri de debite
 225. Borderouri de scăderi
 226. Cotoare chitanţiere
 227. Declaraţii de impunere pentru mijloacele de transport
 228. Declaraţii de scoatere din evidenţă a mijloacelor de transport
 229. Matricole de intrare sau de scădere a mijloacelor de transport
 230. Declaraţii fiscale către CAS, CASS, Finanţe
 231. Fişe fiscale
 232. Bugetul de venituri şi cheltuieli
 233. State de funcţii – copii
 234. Corespondenţă financiar contabilă
 235. Acte de control (Raportul de audit public intern, procese verbale de control)
 236. Certificate fiscale
 237. Declaraţii de impunere: clădiri, terenuri, taxe firme
 238. Înştiinţări de plată
 239. Somaţii şi titluri executorii
 240. Avize de funcţionare
 241. Actele societăţilor comerciale ce funcţionează pe raza localităţii (Certificatul de înregistrare ORC, sediul, puncte de lucru, alte acte doveditoare)
 242. Declaraţii autovehicule neînmatriculabile (scutere. tractoare, combine şi căruţe)
 243. Declaraţii de scoatere din evidenţă a autovehiculelor neînmatriculabile
 244. Cartea Mare
 245. Registru inventar
 246. Bilanţ contabil anual şi anexe
 247. Bilanţ contabil trimestrial şi anexe
 248. Bilanţ contabil lunar
 249. Registru privind inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar
 250. Contracte de închiriere/concesiune a bunurilor proprietate publică/privată a comunei
 251. Consum materiale şi dare în folosinţa obiecte de inventar
 252. Registru rol unic
 253. Registru matricol
 254. Procese-verbale de recepţie, consum
 255. Documente privind ALOP(angajarea, ordonanţarea, lichidarea şi plata)
 256. Registru partizi venituri
 257. Extrase de cont
 258. Dosar foi de parcurs
 259. Dosar evidenţă amenzi
 260. Rapoarte şi dări de seamă anuale
 261. Lucrări privind auditul public intern
 262. Lucrări privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli
 263. Lucrări privind investiţiile şi reparaţiile capitale
 264. Corespondenţa privind achiziţiile publice
 265. Lucrări privind derularea procedurilor de achiziţii publice
 266. Programul anual al achiziţiilor publice
 267. Raportări efectuate către ANRMAP
 268. Autorizaţii de construire/demolare
 269. Certificate de urbanism
 270. Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism
 271. Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/demolare
 272. Procese verbale de recepţie finală a construcţiilor
 273. Sesizări şi reclamaţii pe linie de urbanism
 274. Planul Urbanistic General (PUG)
 275. Planul Urbanistic Zonal (PUZ)
 276. Proiectele de modernizare din fonduri europene, guvernamentale sau proprii
 277. Rapoarte statistice privind emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire
 278. Corespondenţă privind activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului
 279. Procese verbale de constatare a contravenţiilor cu privire la disciplina în construcţii
 280. Autorizaţii de branşament
 281. Lucrări privind atribuirea de denumiri străzilor, numerotarea caselor etc.
 282. Procese – verbale privind activitatea de îndrumare şi control
 283. Cartea tehnică a construcţiilor realizate de Primărie
 284. Registrul istoric al S.V.S.U.
 285. Rapoarte privind activitatea S.V.SU.
 286. Rapoarte privind activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
 287. Pregătirea periodică a membrilor SVSU
 288. Lucrări privind organizarea, funcţionarea şi înzestrarea S.V.S.U.
 289. Lucrări privind intervenţiile şi exerciţiile de simulare ale S.V.S.U.
 290. Lucrări operative
 291. Planuri anuale privind necesarul de resurse umane, financiare şi materiale
 292. Plan de apărare împotriva incendiilor
 293. Plan de apărare împotriva inundaţiilor, îngheţurilor
 294. Plan de apărare împotriva cutremurelor
 295. Plan de apărare împotriva poluărilor accidentale
 296. Circulare şi instrucţiuni
 297. Corespondenţă pe linie de apărare civilă
 298. Protecţia muncii
 299. Fişe de protecţia muncii a personalului angajat
 300. Controale la gospodăriile populaţiei
 301. Controale la societăţile comerciale de pe raza localităţii
 302. Procese verbale de îndrumare şi control
 303. Contracte de voluntariat
 304. Convenţii
 305. Registrul de evidenţă al publicaţiilor
 306. Fişele cititorilor
 307. Inventarul bunurilor
 308. Inventarul documentelor
 309. Corespondenţă
 310. Nomenclatorul arhivistic
 311. Lucrările de selecţionare (decizia de numire a Comisiei de selecţionare, procesele verbale de selecţionare, inventarele documentelor selecţionate, inventarele documentelor permanente pentru perioada selecţionată, inventarele documentelor reţinute de la selecţionare, adresele de înaintare şi de răspuns din partea Arhivelor Naţionale).
 312. Corespondenţa cu Arhivele Naţionale şi documentaţia întocmită cu ocazia desfăşurării acţiunii de control (Procesele verbale de control, rapoartele de control, notele – raport, notele de constatare etc. şi procesele verbale de constatare a contravenţiilor).
 313. Corespondenţa şi contractele încheiate cu prestatorii de servicii arhivistice.
 314. Procesele verbale de predare primire a documentelor şi inventarele întocmite la compartimente.
 315. Registrul de evidenţă curentă a intrărilor – ieşirilor unităţilor arhivistice.
 316. Registrul de depozit
 317. Proceduri referitoare la activitatea arhivistică

Inventarele documentelor de la compartimente şi procesele verbale de predare a documentelor la depozitul de arhivă al instituţiei.

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48