Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA

  Descarca document - Anunt-somatie.pdf

  JUDEȚUL BRA1LA

  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./fax: 0239 696 088

  Nr 1209 din 01.03.2021

  ANUNȚ INDIVIDUAL

  In temeiul dispozițiilor art.47. alin. 5. alin 7. prin raportare la dispozițiile alin.3 si 4: nerealizarea comunicării actului fiscal, din Legea nr 207/2015 privind Codul dc Procedură I iscală. cu modificările și completările ulterioare se comunică faptul că au fost emise actele administrative :

  Decizie de impunere nr 28 din 27.01.2021 , Somația nr. 26 din 21 ianuarie 2021 . Titlul executoriu nr 1 din 21.01.2021. în dosar nr 1640 din 21 ianuarie 2021, întocmite pentru debitoarea SC AGRO GIUSFIL1 SRL . cu domiciliul fiscal în localitatea Dudești. Str. Cvartal 70 parcela 548. Județul Brăila .

  Actele administrative pot fi consultate de către administrator la sediul organului fiscal emitent.

  Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.

  Eventualele clarificări / precizări în legătura cu actele sus menționate vor fi soluționate la sediul organului fiscal în baza solicitării scrise de clarificare a contribuabilului.

  Primarul U.A.T. Comuna Bordei Verde

  Catana Liliana

  JUDEȚUL BRAILA

  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./fax: 0239 696 088

   

  PROCES - VERBAL

  Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

  Azi : 01.03.2021

  în baza dispozițiilor ari 47. alin 14 / Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modi licărite și completările ulterioare am pocedat la întocmirea prezentului proces verbal cu următoarele precizări :

  Astfel la data de 27.01.2021. s-a procedat la comunicarea actelor administrative fiscale emise pe numele contribuabilului SC AGRO GIUSFILI SRL. Potrivit evidentei comunicarea prin scrisoare de confirmare a primirii nu s-a realizat.

  Contribuanilul a fost avizat, reavizat. a expirat termenul de păstrare iar documentele au fost rcturnate autoritatii locale.

  îm acest sens s-a afișat în data de 01.03.2021 , concomitent la sediul U.A.T. Bordei Verde și pe pagina de Internet www.primaria.bordeiverde.ro . anunțul nr. 1209 din data de 01.03.2021

  întocmit.

  Catana Liliana,


  Model 2020 ITL - 008 

  ROMANIA

  Comuna / Orașul / Municipiul / sectorul

  COMUNA BORDEI VERDE

  Cod înregistrare fiscala 4874798

  Adresa BORDEI VERDE. Str. PRINCIPALA. Nr. 33

  DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU ANUL 2021

  pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice

  Unitatii SC AGRO GIUSFILI SRL, identificata prin , C.I.F. 18065797, cu sediul in DUDESTI, Str. CVARTAL 70 PARCELA 548, Jud. BRAILA, nr rol nominal unic 110001

  In conformitate cu prevederile Legii 227 / 2015 privid Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare si a

  Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligații de plată față de bugetul local al COMUNA BORDEI VERDE:

  Motivul de fapt:..........................................................................................................................................

  Temeiul de drept:........................................................................................................................................

  Categorie impozit / taxa

  Suma (lei)

  Termene de plata

  Cont IBAN

  Impozit teren extravilan PJ

  2.138, 00

  31.03.2021,30.09.2021

  RO16TREZ1542107020203XXX

  Totaluri:

  2.138, 00

   

  Nota: Contribuabilul beneficiază de scutire / reducere de____ % de la plata impozitelor / taxelor, in calitate de

  Pentru neachitarea impozitelor/taxelor pana la termenele de mai sus, contribuabilii datoreaza organului fiscal local, incepand cu ziua următoare scadentei, accesorii in cuantum de 1% pe luna sau fracție de luna de intarziere pana la data plătii Accesoriile reprezintă creanțe fiscale de plata in sarcina contribuabilului.

  Prezentul titlu de creanța devine titlu executoriu in condițiile legii.

  Mențiuni privind audierea contribuabilului.............................................................................................

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestație, in termen de 45 de zile de la comunicare, ia organul fiscal emitent, sub sancțiunea decăderii.

  Alte mențiuni ale organului fiscal:

  Sau Numărul si data confirmării de primire...................................................


  MODEL 2016 ITL 037 

  ROMANIA


  Comuna
  COMUNA BORDEI VERDE

  Cod SIRUTA

  CIF 4874798

  Tel/Fax.

  Adresa BORDEI VERDE. Str. PRINCIPALA. Nr. 33, Jud. Braila

  Somație

  Dosarul de executare nr. 1640, din 21 ianuarie 2021

  Numele si prenumele/denumirea debitorului SC AGRO GIUSFILI SRL,

  Domiciliul fiscal: Romania. DUDESTI, Str. CVARTAL 70 PARCELA 548. Jud. BRAILA

  Alte date de identificare a debitorului:identificat prin (2)CIF: 18065797,

  In baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, va instiintam ca figurați in evidenta fiscala cu următoarele sume de plata, pentru care s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise 1, din 21 ianuarie 2021 anexat/anexate.

  Natura obligației de plata”

  Titlul executoriu nr/data4’ (anexa)

  Suma -lei-

  Cuantumul sumei datorate” (lei)

  Cont IBAN

  Debit

  Accesorii calculate pana la data de 21.01.2021

  Impozit teren extravilan PJ

  1/21.01.2021

  2.060.00

  114.00

  2.174,00

  RQ16TREZ1542107020203XXX

  TOTAL:

  2.174,00

   

  Accesoriile prevăzute in coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plata prevăzute in coloana 1 din tabel, se calculează in continuare, in cuantum de 1,00% pe luna sau fracție de luna, aplicate asupra obligațiilor de plata neachitate, pana la data plătii, inclusiv.

  Executarea silita incepe prin comunicarea somației. Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul legal de plata a expirat, nu veți face dovada stingerii acestora sau nu se notifica organul fiscal cu privire la intenția de a demara procedura de mediere, in baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, se va proceda la continuarea masurilor de executare silita.

  Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor aratate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei somații prin posta, vor fi suportate de către dumneavoastră.

  împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștința, in conformitate cu prevederile art. 260 si 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările si completările ulterioare.

  Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările si completările ulterioare, când urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

  Alte informații:

  NUMĂR TELEFON -0239696088

  Va mulțumim pentru urgenta conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

  Conducătorul organului fiscal local,

   

  ROMANIA


  Comuna
  COMUNA BORDEI VERDE

  Cod SIRUTA:

  CIF: 4874798

  Tel/Fax: .

  Adresa BORDEI VERDE, Str. PRINCIPALA. Nr. 33, Jud. Braila

  Dosar de execuție nr 1640. din 21.01.2021

  TITLU EXECUTORIU Nr. 1

  Numele si prenumele/denumirea debitorului SC AGRO GIUSFILI SRL

  Domiciliul fiscal: Romania. DUDESTI, Str. CVARTAL 70 PARCELA 548, Jud. BRAILA

  Alte date de identificare a debitoruluiiidentificat prin (1 )CIF: 18065797,

  In temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare. întrucât a expirat scadenta/termenul de plata a obligațiilor fiscale inscrise in documentul/documentele prin care s-a stabilif'suma de plata, a fost emis prezentul inscris care constituie titlu executoriu.

  Natura obligației de plata2

  Titlul de creanța sau înscrisul care constituie titlu executor'^

  Suma -lei-

  Cuantumul sumei datorate4’ (lei)

  Cont IB AN

  Debit

  Accesorii calculate pana la data de 21.01.2021

  Impozit teren extravilan PJ

  28/27.01.2021

  2.060.00

  114,00

  2.174,00

  RO16TREZ1542107020203XXX

  TOTAL:

  2.174,00

   

  Accesoriile prevăzute in coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plata prevăzute in coloana 1 din tabel, se calculează in continuare, in cuantum de 1,00% pe luna sau fracție de luna, aplicate asupra obligațiilor de plata neachitate, pana la data plătii, inclusiv.

  împotriva prezentului inscris se poate formula contestație la instanța judecătoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștința, in conformitate cu prevederile art. 260 si 261 din Legea nr. 207/2015. cu modificările si completările ulterioare.

  Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările si completările ulterioare, când urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

  Alte informații:

  NUMĂR TELEFON -0239696088

  Va mulțumim pentru urgenta conformării la plata obligațiilor către bugetul local.

  Conducătorul organului fiscal local,
  L.S. ROTARU DUMITRU

  Persoana de contact:

  (nume si prenume)

  Telefon:
  e-mail:

  Valabil fara semnătură si stampila, conform Ordin MDRAP nr 3097/ 24.11 2016 si
  HCL Nr 75. dm 22 decembrie 2020

  Statistica Web

  Astazi77
  Ieri233
  Saptamana1098
  Luna2372
  Total607555

  23-06-09
  © 2023 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |