Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  HOTARAREA NR. 80 stabilirea pretului minim de negociere pe mp/an pentru inchirierea directa

  COMUNA BORDEI VERDE

  CONSILIUL LOCAL

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

   

  HOTARAREA NR. 80

  din 22.12.2020

  Privind: stabilirea pretului minim de negociere pe mp/an pentru inchirierea directa a unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Bordei Verde,judetul Braila,in favoarea S.C.OMV PETROM S.A.,cu destinatia exploatarii obiectivelor petroliere(montare conducte,amplasare sonde,organizare santier etc.) aflate pe raza administrativ teritoriala a comunei Bordei Verde,judetul Braila

  Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta ordinara in data de 22 decembrie 2020;

  Avand in vedere:

  • Referatul de aprobare a d-lui Rotaru Dumitru,in calitate de Primar al comunei,inregistrat sub nr.6265/15.12.2020;
  • Raportul de specialitate al compartimentului de resort inregistrat sub nr.6266/15.12.2020;
  • Raportul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bordei Verde;

  In baza prevederilor:

  • 6,lit.c,art.7,alin.1,alin.2 si art.8,alin.1 din Legea petrolului nr.238/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 354, Art.362,alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

  In temeiul prevederilor art.129,alin.1,alin.2,lit.c ,alin.6,lit.a si alin.7,lit.r,art.139,alin.1,art.196.alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

  HOTARASTE

   Art.1. Se aproba stabilirea pretului minim de negociere pe mp/an pentru inchirierea directa a unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Bordei Verde,judetul Braila,in favoarea S.C.OMV PETROM S.A.,cu destinatia exploatarii obiectivelor petroliere(montare conducte,amplasare sonde,organizare santier,etc.) aflate pe raza administrativ teritoriala a comunei Bordei Verde,judetul Braila;

   Art.2. Valoarea chiriei de pornire a negocierilor se stabileste la suma de 3,50 lei/mp/an,pentru fiecare suprafata de teren solicitata spre inchiriere de catre SC OMV PETROM SA,urmand a fi actualizata anual cu rata inflatiei;

   Art.3. Se imputerniceste Primarul comunei Bordei Verde sa duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari,sa negocieze chiria pentru fiecare teren plecand de la suna de 3,50 lei/mp/an si sa semneze contractele de inchiriere directa cu SC OMV PETROM SA;

   Art.4. Prezenta hotarare se comunica,prin grija secretarului general al comunei,in termenul legal,Institutiei Prefectului judetul Braila,Primarului comunei Bordei Verde si se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe S-teul institutiei primarului.

  PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

  Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

  Viorel Zodila

  ROMANIA

  JUDETUL BRAILA

  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  NR.6265 din 15.12.2020

   

   

  REFERAT DE APROBARE

   

  al proiectului de hotarare privind stabilirea pretului minim de negociere pe mp/an pentru inchirierea directa a unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Bordei Verde,judetul Braila,in favoarea S.C.OMV PETROM S.A.,cu destinatia exploatarii obiectivelor petroliere(montare conducte,amplasare sonde,organizare santier etc.) aflate pe raza administrativ teritoriala a comunei Bordei Verde,judetul Braila

   

  Subsemnatul Dumitru Rotaru – primarul comunei Bordei Verde, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre amintit mai sus,aduc la cunostinta faptul ca prin prezentul proiect de hotarare se urmareste administrarea cat mai eficienta a terenurilor aflate in proprietatea privata a comunei Bordei Verde

  În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma initiata;

  Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:

  Așa cum am mai precizat și cu alte ocazii similare, instituirea dreptului de folosință asupra acestor terenuri nu se poate face însă cu titlu gratuit, ci cu plata unei chirii/rente pe toată durata operaţiunilor petroliere, stabilită prin negociere între operator și proprietar, iar în cazul de față am propus prețul de 3,50 lei/mp/an;

  Închirierea terenurilor cu destinatia exploatarii obiectivelor petroliere este permisă potrivit art.6 din Legea petrolului nr.238/2004, iar S.C. OMV Petrom S.A. este concesionarul perimetrului Bordei Verde ;

  Precizez faptul că toate cheltuielile ocazionate de scoaterea din circuitul agricol a terenurilor și de aducerea lor la forma inițială la sfârşitul perioadei de închiriere, cad în sarcina S C OMV Petrom S.A.

  Fata de cele aratate mai sus vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă motivat de faptul ca prin inchirierea acestor terenuri, intervine o sursă suplimentară de venituri la bugetul local al comunei Bordei Verde.

  P R I M A R

  Dumitru Rotaru

  ROMANIA

  JUDETUL BRAILA

  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  NR.6266 din 15.12.2020

   

   

  RAPORT DE SPECIALITATE

   

  La proiectul de hotarare privind: stabilirea pretului minim de negociere pe mp/an pentru inchirierea directa a unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Bordei Verde,judetul Braila,in favoarea S.C.OMV PETROM S.A.,cu destinatia exploatarii obiectivelor petroliere(montare conducte,amplasare sonde,organizare santier etc.) aflate pe raza administrativ teritoriala a comunei Bordei Verde,judetul Braila;

   

  In conformitate cu prevederile Legii petrolului nr.238/204,asupra terenurilor,altele decat cele declarate de utilitate publica,necesare accesului in perimetrele de explorare sau exploatare si asupra terenurilor necesare oricaror activitati pe care acestea le implica,altele decat cele declarate de utilitate publica,se instituie,in favoarea titularului,un drept de servitute legala.

  Accesul la terenurile afectate de servitutea legala prevazuta se stabileste prin negocieri intre titularul operatiunii petroliere si proprietarul de terenuri cu respectarea principiului egalitatii de tratament si al echitatii.

  Fata de cele precizate mai sus si pentru o administrarea cat mai eficienta a terenurilor aflate in proprietatea privata a comunei Bordei Verde,propun adoptarea acestui proiect de hotarare in forma lui initiate.

  SECRETAR GENERAL COMUNA

  Viorel Zodila

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ROMANIA

  JUDETUL BRAILA

  CONSILIUL LOCAL BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

  COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALE A COMUNEI,BUGET FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA,PROTECTIA MEDIULUI SERVICII SI CONTROL

   

  COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,JURIDICA,APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE,A DREPTURILOR CETATENILOR

   

  COMISIA PENTRU INVATAMANT ,SANATATE,CULTURA ,PROTECTIE SOCIALA,ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT

   

  1. ____ din 21.12.2020

   

  RAPORT DE AVIZARE

   

  al proiectului de hotarare privind:stabilirea pretului minim de negociere pe mp/an pentru inchirierea directa a unor suprafete de teren din domeniul privat al comunei Bordei Verde,judetul Braila,in favoarea S.C.OMV PETROM S.A.,cu destinatia exploatarii obiectivelor petroliere(montare conducte,amplasare sonde,organizare santier etc.) aflate pe raza administrativ teritoriala a comunei Bordei Verde,judetul Braila

   

   

  Comisiile mai sus amintite,intrunite in sedinta de lucru au ,luat in discutie Proiectul de hotarare amintit mai sus insotit de, referatul de aprobare intocmit de primarul comunei si raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  Membrii comisiilor au analizat si baza legala in materie;

  In urma analizei materialelor prezentate , cele trei comisii reunite avizeaza Fvorabil prezentul proiect de hotarare, inaintand-ul Consiliului Local in vederea discutarii si aprobarii.

  PRESEDINTI

  Serban Lenta

  Popa Vasile

  Tugui Rodica

   

  SECRETARI COMISII

  Petrea Aurel

  Satnoeanu Paula

  Budur Liviu

   

  Statistica Web

  Astazi55
  Ieri381
  Saptamana2093
  Luna3083
  Total654038

  23-12-09
  © 2023 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |