HOTARAREA NR.77 privind aprobarea ”Planului operativ de masuri si acțiuni pe timpul iernii ...

COMUNA BORDEI VERDE

CONSILIUL LOCAL

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

 

HOTARAREA NR.77

din 15.12.2020

 

 privind aprobarea ”Planului operativ de masuri si acțiuni pe timpul iernii 2020-2021’’ pentru combaterea inzapezirii,poleiului si a ghetii pe drumurile de interes local aflate in administrarea Consiliului Local Bordei Verde

Consiliul Local al comunei Bordei Verde ,judetul Braila intrunit in sedinta ordinara in data de 22.12.2020;

Având în vedere:

- Planul operativ de acțiune în timpul iernii întocmit de șef SVSU Turbatu Emil ;

- Referatul de aprobare nr.6233 din 15.12.2020 înaintat de d-nul Rotaru Dumitru, primar al comunei Bordei Verde, în calitate de inițiator.

- Raportul de specialitate intocmit de serviul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,inregistrat sub nr.6235 din 15.12.2020;

- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde ;

- prevederile art.27,lit.c si art.59,alin.3 din Legea nr.481/2004 privind protectia civila;

- prevederile art.4 si art.14,lit.c din Anexa la Ordinul MDRAP nr.2170/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice,,Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice’’;

- prevederile OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Mangiment al Situatiilor de Urgenta,cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile HG nr.557/2016 privind managimentul tipurilor de risc;

- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile HG nr.967/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei,incepand cu 14 npiembrie 2020,precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Conform prevederilor: art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, republicată, Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 27/68/2012 pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase care pot afecta desfăşurarea normală a traficului rutier şi siguranţa participanţilor pe drumurile publice;

In baza prevederilor Ordinului comun al Ministerului Transportului si MAI nr.1576/161/2017 pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgenta specific tipului de risc,caderi massive de zapada si riscurile associate acestora;

Hotararea CJSU nr.102/27.11.2020 privind Planul de masuri al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Braila,pentru asigurarea desfasurarii in conditii de normalitate a activitatilor in sezonul rece 2020-2021 si pe timpul sarbatorilor de iarna ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1),Alin.(2),lit.d,alin.(7),lit.h si m, (14), art.136,alin.(1),art.139,alin.(3),lit.a si art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă ”Planul operativ de masuri si acțiuni pe timpul iernii 2020-2021” prevăzut în Anexa 1 ,parte componenta la prezenta,pentru combaterea inzapezirii,poleiului si a ghetii pe drumurile de interes local aflate in administrarea Consiliului Local Bordei Verde,sub impactul masurilor/restrictiilor dispuse pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ;

Art.2. Pentru urmarirea realizarii Planului Operativ de actiune se constituie Comandamentul local,conform Anexei 2 parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3. Realizarea lucrarilor de dezapezire se va realiza cu utilajele proprii din dotarea UAT-comuna Bordei Verde ;

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul , viceprimarul comunei Bordei Verde şi șeful Compartimentului SVSU din cadrul Primăriei comunei Bordei Verde.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică in termenul legal Instituţiei Prefectului judeţul Braila şi autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare pe si-teul entitatii, prin grija secretarului general UAT.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica Secretar general UAT

Viorel Zodila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 la HCL nr.___ din ___.12.2020

 

 

 

COMANDAMENT LOCAL

 

 

de actiune pentru combaterea inzapezirii,poleiului si a ghetii

pe drumurile comunale si satesti aflate in administrarea

Consiliului Local Bordei Verde pentru iarna 2020-2021

 

 

Comandamentul local al comunei Bordei Verde va fi format din urmatorii:

 

Presedinte: Rotaru Dumitru – Primarul comunei Bordei Verde;

 

 

Membrii: Turbatu Emil – sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta;

Petrea Aurel - Viceprimarul comunei;

Tudorie Marian – Sofer

Comanas Marian – inspector protective civila;

Popa Vasile – consilier local;

Macreanu Ionut-Razvan – consilier local;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la HCL NR.___ din 22.12.2020

PLANUL

PRIVIND MĂSURILE ȘI ACȚIUNILE CARE SE ÎNTREPRIND LA NIVELUL COMUNEI BORDEI VERDE PE PERIOADA SEZONULUI RECE 2020 – 2021

 

 

 

 

PERSEDINTE CLSU,

PRIMAR,

 

 

ROTARU DUMITRU

 

 

PLANULUI PRIVIND MĂSURILE ȘI ACȚIUNILE CARE SE ÎNTREPRIND LA NIVELUL COMUNEI BORDEI VERDE PE PERIOADA SEZONULUI RECE 2020 – 2021

 

I.SITUATIA GENERALA

 

Art.1.Activitatile preconizate pentru perioada sezonului rece,spre deosebire de anii precedenti,se vor desfasura sub impactul masurilor/restrictiilor dispuse pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 

Art.2.Gestionarea activitatilor si manifestarilor specifice sarbatorilor de iarna,respectiv a adunarilor publice organizate,prin traditie,in luna decembrie,necesita o abordare diferita,in conditiile in care sunt impuse limitari cu privire la numarul de persoane care pot participa la acestea,respectiv masuri de protectie sanitara a participantilor;

 

Art.3.Pentru prevenirea/limitarea raspandirii noului coronavirus SARS-Cov-2,se impune evaluarea permanenta a situatiei operative/epidemiologice si adoptarea cu operativitate a dispozitiilor curente.

 

II.OBIECTIVE

 

Art. 4. Menţinerea şi accentuarea climatului de normalitate necesită persistenţa măsurilor adoptate, precum şi aplicarea unor noi forme şi procedee operaţionale, pentru realizarea prevenirii populaţiei şi limitarea urmărilor potenţialelor fenomene negative ce se pot produce în sezonul de iarnă 2020-2021.

Art. 5. Pentru acest sezon, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, numit în continuare CLSU, va acţiona pentru asigurarea unui climat de normalitate la nivelul comunei BORDEI VERDE, pe întreaga perioadă, cu măsuri sporite pe timpul sărbătorilor de iarnă, cu preponderenţă în zonele cu risc.

Art. 6. Se vor avea în vedere următoarele obiective:

 1. intensificarea în domeniul de competenţă a activităţilor specifice de prevenire şi limitare a evenimentelor cu consecinţe negative, specifice sezonului rece;
 2. dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din spațiile publice unde se vor organiza manifestări specifice sărbătorilor, precum şi în locurile unde se vor desfăşura manifestări cultural-sportive cu public numeros, pentru prevenirea şi limitarea efectelor negative ale oricăror situaţii de urgenţă;
 3. realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate şi deconcentrate, prin conducerile instituţiilor, în vederea cunoaşterii situaţiei operative, pentru rezolvarea în comun a tuturor problemelor ce pot leza bunele interese ale populaţiei;
 4. asigurarea capacităţii optime de acţiune şi intervenţie specifice situaţiilor de urgenţă generate de incendii, dezastre şi fenomene meteorologice periculoase (căderi masive de zăpadă, polei, îngheţ, viscole, temperaturi foarte scăzute) a SVSU și a autorităților administrației publice locale, pentru limitarea şi înlăturarea, prin intervenţii operative, a efectelor acestor situaţii.

III.ORGANIZAREA ACȚIUNILOR ȘI MĂSURILOR

Art. 7. În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea sezonului de iarnă, se vor executa acţiuni şi dispune măsuri specifice.

Art. 8. Premergător sezonului rece se vor efectua următoarele:

 1. a) analizarea în cadrul ședințelor CLSU al comunei BORDEI VERDE, a zonelor preponderent dispuse înzăpezirilor din teritoriu, a concluziilor desprinse în anii anteriori pentru înlăturarea efectelor negative cu accent pe cauzele care au determinat unele disfuncţii, în vederea asigurării unor măsuri concrete pentru evitarea repetării acestora în iarna 2020 – 2021, materializate în planul de intervenție, în care să fie angrenate resursele tehnice şi umane ale SVSU;
 2. b) verificarea mijloacelor de intervenţie şi repararea celor cu defecţiuni în scopul asigurării unei intervenţii operative, pentru scoaterea din şanţuri a vehicolelor sau deblocarea căilor de comunicaţii rutiere şi redarea fluenţei traficului în sectoarele de drum unde se produc ambuteiaje;
 3. c) verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de înştiinţare pentru asigurarea alarmării în timp util a C.L.S.U. şi a populaţiei comunei asupra eventualităţii producerii unor fenomene meteorologice periculoase, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în prognozele şi avertizările meteorologice transmise de instituţiile de specialitate;
 4. d) instruirea SVSU în vederea pregătirii corespunzătoare a mijloacelor de intervenţie, pentru perioada sezonului rece precum şi asupra măsurilor specifice de comportament, protecţie şi prim-ajutor pe timp de iarnă;
 5. e) retransmiterea operativă către CLSU, instituţii, servicii publice desconcentrate şi alte structuri organizate la nivelul comunei, a prognozelor şi avertizărilor meteorologice transmise de instituţiile specializate;
 6. f) intensificarea activităţilor de control tehnic de specialitate la operatorii economici, instituţii şi gospodării, pentru repararea defecţiunilor constatate şi asigurarea bunei funcţionări pe timpul sezonului rece a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţiilor de gaze, precum şi a sistemelor şi instalaţiilor de stingere cu apă şi mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
 7. g) acordarea asistenţei tehnice de specialitate operatorilor economici, societăţilor comerciale în domeniul organizării şi funcţionării sistemelor de pază şi alarmare, transportului şi depozitării bunurilor şi valorilor, prevenirii cauzelor specifice de incendiu, asigurarea evacuării şi menţinerea în funcţiune a mijloacelor de intervenţie în caz de incendii, dezastre şi stabilirea modalităţilor concrete de legătură cu forţele de intervenţie;
 8. h) verificarea şi asigurarea funcţionării echipamentelor de comunicaţii şi informatică pentru conducerea structurilor proprii, inclusiv a celor necesare cooperării cu celelalte organisme implicate în apărarea vieţii, bunurilor şi a mediului;
 9. i) realizarea evidenţei stricte a persoanelor cu afecţiuni grave şi care necesită tratament ambulatoriu, aprovizionarea şi asigurarea resurselor necesare de medicamente la nivelul unităților medicale;
 10. j) pregătirea şi conştientizarea cetăţenilor privind necesitatea participării active la acţiunile desfăşurate de autorităţi şi forţele specializate în scopul normalizării situaţiei, constituirea de echipe de intervenţie pentru înlăturarea zăpezii din zona gospodăriilor individuale (în cazul căderilor masive de zăpadă), deblocarea căilor de circulaţie și asigurarea accesului spre comunitate.
 11. k) stabilirea de către CLSU a evidenţei persoanelor în vârstă, a celor cu dezabilități fizice şi psihice, care locuiesc singure, în vederea supravegherii permanente şi ajutorării în regim de urgenţă a acestora pe timpul sezonului rece.
 12. l) verificarea stocurilor de materiale antiderapante şi împrospătarea acestora, în vederea asigurării intervenţiei continue.
 13. m) asigurarea permanenţei la centrele operative cu activitate temporară, cu personal pregătit şi instruit, la primirea atenţionărilor sau avertizărilor meteorologice şi asigurarea funcţionării acestora pe întreaga perioadă prevăzută în atenţionări sau avertizări.
 14. n) reorientarea forţelor, mijloacelor şi materialelor pentru intervenţie, în funcţie de solicitări şi posibilităţi, pe perioada sezonului rece şi cu precădere pe timpul sărbătorilor de iarnă, pentru acoperirea întregului areal, în scopul prevenirii sau limitării efectelor blocajelor traficului de circulaţie produse de polei, ceaţă sau căderi masive de zăpada. Pregătirea rezervelor de forţe, mijloace şi materialelor antiderapante, pentru a desfăşura activităţi operative temporare, destinate combaterii urmărilor fenomenelor specifice sezonului de iarnă.
 15. o) verificarea şi actualizarea planurilor de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă, inclusiv a planurilor de cooperare şi acţiune, avându-se în vedere condiţiile geo-climatice specifice.

Art. 9. Pe timpul sezonului rece 2020-2021 se va avea in vedere următoarele:

 1. a) asigurarea colaborării şi sprijinului reciproc în executarea atribuţiilor specifice ce revin fiecărei instituţii publice, potrivit competenţelor, realizându-se, totodată, un schimb permanent de date şi informaţii cu privire la evoluţia situaţiei operative.
 2. b) urmărirea în permanenţă a stării tehnice şi încadrării cu personal specializat, pentru menţinerea unui timp de răspuns operative în cazul producerii unor evenimente deosebite (incendii, explozii, urgenţe medicale etc.), în raport cu distanţa şi posibilităţile de acces spre zonele şi localităţile ce pot fi izolate datorită fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece.
 3. c) reducerea timpului de răspuns a structurilor de intervenţie, în situaţia producerii unor evenimente, în zona de responsabilitate, prin cooptarea la acţiunile de intervenţie a forţelor şi mijloacelor în raport cu distanţa faţă de obiective şi /sau posibilităţile de acces la locul intervenţiilor.
 4. d) conlucrarea între reprezentanţii societății care asigură intervenţia pe drumurile judeţene şi reprezentanții autorităților administraţiei publice locale în vederea cunoaşterii permanente a practicabilităţii căilor de circulaţie pentru realizarea în condiţii bune a intervenţiei în caz de urgente. Prezenţa activă a personalului Poliției, în situaţia în care traficul rutier este îngreunat de căderi masive de zăpadă sau de alte fenomene meteorologice care pot afecta fluenţa circulaţiei rutiere (polei, ceata), pe principalele artere din localităţi.
 5. e) organizarea şi desfăşurarea de controale şi acţiuni preventive, în vederea depistării şi înlăturării stărilor de pericol, a cauzelor potenţial generatoare de dezastre şi luării măsurilor ce se impun în caz de accidente tehnologice, explozii, incendii, avarii şi accidente cu impact asupra mediului şi populaţiei.
 6. f) controlul permanent şi analiza periodică a modului în care se derulează şi se îndeplinesc măsurile stabilite prin planul judeţean şi planurile CLSU pentru sezonul rece 2019-2020.

Art. 10. Se va avea în vedere executarea activităţilor de control la operatori economici, lăcaşe de cult în perioada sărbătorilor de iarnă, zone supuse riscului, operatori economici sursă de risc.

Art. 11. Se va face informarea operativă şi periodică a ISU despre pericolul ori producerea unor situaţii de urgenţă, măsurile adoptate, misiunile desfăşurate, problemele şi situaţiile deosebite constatate, inclusiv solicitarea sprijinului necesar în rezolvarea acestora.

 

 1. ORGANIZAREA CONDUCERII

Art. 12. Coordonarea organizării şi desfăşurării, pe ansamblu, a activităţilor din prezentul plan revine președintelui CLSU al comunei BORDEI VERDE sau înlocuitorului de drept al acestuia.

Art. 13. Gestionarea situaţiilor de urgenţă produse în domeniul de competenţă revine CLSU, prin centrul operativ.

Art. 14. Acţiunile de prevenire, conducere, coordonare şi intervenţie în situaţii de urgenţă desfăşurate la nivelul comunei BORDEI VERDE pe timpul sezonului de iarnă, revin CLSU al comunei BORDEI VERDE.

Art. 15. Gestiunea intervenției se face de către Comitetului local pentru situații de urgență BORDEI VERDE prin Serviciului voluntar pentru situații de urgență BORDEI VERDE.

Art. 16. (1) Curățarea și transportul zăpezii de pe drumurile comunale și adiacente, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț se realizează prin intermediul următoarelor activități:

 1. curățarea căilor publice;
 2. combaterea poleiului cu material antiderapant;
 3. decolmatarea rigolelor și gurilor de scurgere.

(2) Utilajele si materialele cu care se va desfășura intervenția sunt proprietate a primăriei comunei și însumează:

 1. buldoexcavator Terex dotat cu cupa de deszăpezire;
 2. incarcator frontal
 3. lopeți, târnăcoape;
 4. motopompă Honda capacitate 600l/min. pentru evacuarea apei în cazul producerii unei inundații generată de topirea bruscă a zăpezii.
 5. Stoc de motorina de minimum 1000 litri.

Art. 17. Participarea activă a populației, alături de grupele de intervenție la acțiunile întreprinse pentru normalizarea situației în cazul căderilor masive de zăpadă, prin înlăturarea nămeților în zonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale, inclusiv la operațiunile de deblocare a căilor de acces spre instituțiile publice și a altor elemente de infrastructură.

 

 

 

 

Întocmit,

 

Sef SVSU ,

 

Turbatu EMIL

 

 

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48