HOTARAREA NR. 76 stabilirea plafoanelor si renuntarea sau anularea creanţelor fiscale

COMUNA BORDEI VERDE

CONSILIUL LOCAL

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

 

HOTARAREA NR. 76

 din 22.12.2020

 

Privind:stabilirea plafoanelor si renuntarea sau anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie a anului;

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta ordinara in data de 22.12.2020;

Avand in vedere prevederile:

- art.266,alin.6 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.96 alin.3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr.500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

Luand act de :

- referatul de aprobare al primarului comunei Bordei Verde, în calitatea sa de initiator,inregistrat sub nr.6216/14.12.2020 ;

- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort, din cadrul aparatului de specialitate al primarului,inregistrat sub nr.6212/14.12.2020;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bordei Verde;

În temeiul prevederilor art.129,alin.1 art. 139,alin.(1),art.196,alin.(1),lit.(a),art.140,alin.(1) si art.243,alin.(1),lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare ;

 HOTARASTE

Art.1. (1)Se aproba anularea creantelor fiscal restante mai mici de 40 lei,aflate in sold la data de 31 decembrie 2020;

(2) Plafonul se aplica totalului creantelor datorate si neachitate de debitori;

Art.2. Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 01.01.2021;

Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei,prin compartimentul financiar contabil,taxe si impozite locale;

Art.4. Prezenta hotărare se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe si-teul Primariei comunei Bordei Verde si se comunica in termenul legal prin grija secretarului general UAT, Institutiei Prefectului judetul Braila,Primarului comunei,compartimentului financiar contabil,taxe si impozite locale,cat si tuturor celor interesati.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL U.A.T.

Viorel Zodila

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

  1. 6557 din 10.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea anulării creanţelor fiscale

mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2019

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre constă în prevederile articolului 266 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare:

(1) In situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare silita poate aproba anularea debitelor respective.

(2) In cazul prevazut la art. 265 alin. (2), daca la sfarsitul perioadei de prescriptie se constata ca debitorul nu a dobandit bunuri sau venituri urmaribile, organele de executare silita procedeaza la anularea obligatiilor fiscale.

(3) Anularea se face si atunci cand organul fiscal constata ca debitorul persoana fizica este disparut sau decedat fara sa fi lasat venituri ori bunuri urmaribile.

(4) Obligatiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii se anuleaza dupa radiere daca pentru plata acestora nu s-a atras raspunderea altor persoane, potrivit legii.

(5) Creantele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.

(6) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotarare, autoritatile deliberative pot stabili plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depasi limita maxima prevazuta la alin. (5).

(7) Prevederile alin. (6) se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori aflate in sold la data de 31 decembrie a anului.

Concluzii: proiectul de hotărâre privind aprobarea anulării creanţelor fiscale mai mici de 40 lei îndeplineşte cerinţele de oportunitate şi legalitate şi poate fi înaintat spre aprobare Consiliului local Bordei Verde.

COMPARTIMENT TAXE SI IMPOZITE LOCALE

Inspector,

Catana Liliana

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

  1. 6216 din 14.12.2020

 

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărare cu privire la aprobarea anularii creanţelor fiscale

mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2020

Potrivit dispozitiilor art. 129 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local are iniţiativa şi hotăraşte în toate problemele de interes local. În exercitarea atribuţiilor conferite, Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. Consiliul local stabileşte impozitele şi taxele locale, în condiţiile Legii nr.227/202015, privind Codul fiscal.

Articolul 266 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, conţine următoarele precizări:

(1) In situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare silita poate aproba anularea debitelor respective.

(2) In cazul prevazut la art. 265 alin. (2), daca la sfarsitul perioadei de prescriptie se constata ca debitorul nu a dobandit bunuri sau venituri urmaribile, organele de executare silita procedeaza la anularea obligatiilor fiscale.

(3) Anularea se face si atunci cand organul fiscal constata ca debitorul persoana fizica este disparut sau decedat fara sa fi lasat venituri ori bunuri urmaribile.

(4) Obligatiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii se anuleaza dupa radiere daca pentru plata acestora nu s-a atras raspunderea altor persoane, potrivit legii.

(5) Creantele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.

(6) In cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotarare, autoritatile deliberative pot stabili plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depasi limita maxima prevazuta la alin. (5).

(7) Prevederile alin. (6) se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori aflate in sold la data de 31 decembrie a anului.

Pentru aplicarea actelor normative menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea anulării creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2020.

PRIMAR

Dumitru Rotaru

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48