HOTARAREA NR. 75 stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2021

COMUNA BORDEI VERDE

 CONSILIUL LOCAL

www.primariabordeiverde.ro Tel./fax: 0239 696 088/0239696090

 

HOTARAREA NR. 75  din 22.12.2020

privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2021

 

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta ordinara in data de 22.12.2020;

Tinand cont de :

Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde,inregistrat sub nr. 6209 din 14.12.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr. 6211 din 14.12.2020 întocmit de către compartimentul taxe si impozite locale prin care se propune Consiliului local al comunei Bordei Verde stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021;

Având în vedere dispozitiile art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2021, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 3,8 %”.

Indexarea cu indicele general al inflației Codul Fiscal obligă autoritățile locale să indexeze anual impozitele și taxele cu indeicele comunicat de Ministerul Finanțelor Publice.

Inflație pe 2019 aplicată pentru 2021: 3,8 %

Adoptarea unor noi taxe locale/speciale.

Având în vedere prevederile legale:

  • 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
  • Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
  • Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
  • Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ,inregistrat sub nr.6642 din 13.12.2019;

În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), alin.(14), art. 136, art. 139 alin.(1), alin.(3), lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE

 

Art.1.-(1)Se stabilesc impozitele şi taxele locale aplicabile pentru anul fiscal 2021, valorile acestora fiind prevazute in anexele la prezenta hotarare,care fac parte integranta din aceasta;

(2) Impozitele si taxele locale aplicabile pentru anul fiscal 2021 se indexeaza cu rata inflatiei in procent de 3,8 %;

(3) Se stabileste taxa de 10 lei pentru eliberarea in regim de urgenta a Certificatelor de atestare fiscala, persoanelor fizice si juridice;

Art.2.-La nivelul comunei Bordei Verde se stabileste o singura zona in intravilan si in extravilan,respectiv zona A;

Art.3.-Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,pe teren(intravilan si extravilan) si pe mijloace de transport pe intregul an,pana la data de 31 martie,se acorda o bonificatie in procent de 10%;

Art.4.-Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei prin compartimentul financiar contabil,taxe si impozite locale din cadrul aparatului de specialitate;

Art.5.-Prin grija secretarului general al UAT,prezenta hotarare se comunica in termenul legal Institutiei Prefectului-Judetul Braila,Primarului comunei,compartimentului financiar contabil taxe si impozite locale,cat si tuturor celor interesati si se publica pe site-ul institutiei.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA  Tugui Rodica

SECRETAR GENERAL UAT  Viorel Zodila

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48