HC 73 aprobarea scoaterii din funcțiune ,casarea si valorificarea unui mijloac fix din patrimoniul

HOTARAREA NR. 73

din 27.11.2020

Privind aprobarea scoaterii din funcțiune ,casarea si valorificarea unui mijloac fix din patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Bordei Verde;

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in data de 27.11.2020;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.5974 din 26.11.2020,intocmit de primarul comunei Bordei Verde;

− Raportul nr. 5975 din 26.11.2020 al Comisiei de casare,prin care se propune scoaterea din functiune , casarea si valorificarea unui mijloc fix din patrimoniul privat al comunei Bordei Verde, Anexa nr.1 cu mijlocul fix propus scoaterii din functiune,casarea si valorificarea si Anexa nr.2 -lista de inventariere a mijlocului fix;

− HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

− OG 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale

− art.22 din OG 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice

-Cap.V din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,precum si pct.III din Normele metodologice de aplicare a acesteia,aprobate PRI HG nr.909/1997,cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,inregistrat sub nr.5976/26.11.2020;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2,lit.c,art.139,alin.1,lit.g, art.196, alin. 1,lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1 Se aprobă scoaterea din funcțiune , casarea si valorificarea mijlocului fix , a obiectului de inventar din patrimoniul UAT comuna Bordei Verde ,avand datele de identificare in Anexa 1,parte componenta la Prezenta hotarare ,avand in vedere Raportului nr. 5975 din 26.11.2020 (întocmit de Comisia de casare constituită conform Dispoziţiei primarului nr. 2/2020)

Art.2. Sumele obtinute din valorificarea mijlocului fix se face venit la bugetul local al comunei Bordei Verde;

Art.3 Secretarul general al comunei va face publică hotărâre prin afişaj, o va comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

Viorel Zodila

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48