HC 72 aprobarea completarii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de Specialitate

HOTARAREA NR.72

din 27.11.2020

Privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de Specialitate al Primarului comunei Bordei Verde

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta ordinara in data de 27.11.2020;

Având în vedere:

 • Prevederile Art.14 – din Regulamentul actualizat si aprobat prin HCL nr.80 din 22.10.2019 ,potrivit caruia ,,Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie, care privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru funcţionarii primăriei’’

 • Prevederile art.632 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,potrivit caruia au fost actualizate Regulamentele de organizare si functionare in termenul prevazut de respectivul Cod administrativ;

 • Referatul de aprobare prezentat de dl. primar,Rotaru Dumitru,inregistrat sub nr.5811 din 18.11.2020;

 • Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,inregistrat sub nr.5812 din 18.11.2020;

 • Avizul comun al Comisiilor de specialitate ,din cadrul Consiliului Local Bordei Verde,inregistrat sub nr.5981/26.11.2020 ;

 • Prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial;

 • H.C.L nr.28 din 31.03.2020 privind aprobarea actualizarii organigramei cu numarul maxim de posturi si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice din subordine infiintate de Consiliul Local,pe anul 2020;

 • Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

In temeiul prevederilor art. nr. 129 alin. (2), lit. a, alin.(3), lit. a , art. nr. 139 alin. (1),art.196,alin.1,lit.a si art.197,alin 1si 4 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

HOTĂRŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bordei Verde conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezentul Regulament va fi adus la cunostinta functionarilor publici si personalului contractul din aparatul de specialitate prin grija secretarului general UAT ;

Art. 3. De la data adoptarii prezentei hotarari,H.C.L.nr.80 din 22.10.2019,isi inceteaza aplicabilitatea;

Art. 4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet a institutiei precum si comunicata in termenul legal Institutituției Prefectului Judetul Braila,Primarului comunei si tuturor persoanelor interesate prin grija secretarului general al comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL UAT

Viorel Zodila

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

REFERAT DE APROBARE

NR.5811 din 18.11.2020

La proiectul de hotărâre privind aprobarea completarii Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bordei Verde

Domnilor consilieri,

Primaria comunei Bordei Verde este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, titular al codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.

Primaria comunei Bordei Verde este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi raporturile cu alte persoane fizice sau juridice în condiţiile legii.

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliul Local al comunei Bordei Verde, ca autoritate deliberativă şi primarul comunei Bordei Verde, ca autoritate executivă. Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Din verificarile efectuate la nivelul compartimentelor si serviciilor functionale din cadrul primariei comunei Bordei Verde s-a constatat faptul ca Functionarii publici si personalul contractual din cadrul compartimentelor/serviciilor comunica/transmit date solicitate persoanelor fizice/juridice cat si institutiilor publice dupa alte adrese de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personale,incalcand in acest fel dispozitiile Regulamentul General pentru Protectia Datelor.drept pentru care functionarii publici si personalul contractual,au obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei ,,repartizata in acest sens’’ si nu dupa o alta adresa de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personala ,care nu este conform obligatiilor impuse de Regulamentul General pentru Protectia Datelor. Nerespectarea Regulamentului General pentru Protectia Datelor se sanctioneaza pana la imputarea din salariu a functionarului public sau personalului contractual,in urma unei analize efectuata de o comisie constituita in acest sens prin Dispozitia Primarului comunei Bordei Verde.

Fata de cele aratate mai sus,propun completarea Regulamentului de Organizare si Functionare actualizat potrivit dispozitiilor O.U.G..nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare si aprobat prin HCL nr.80/22.10.2019 ,cu precizarile referitoare la modul de comunicare/solicitare in sistem electronic cu persoanele fizice si juridice cat si cu institutiile publice ,dupa adresele oficiale de e-mail si nu dupa alte servere yahoo.com,sau personale,fiind necesar s-a aprobăm in acest sens un nou Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului,completat cu precizarile mai sus aratate pentru fiecare compartiment/serviciu,drept pentru care vă supun spre avizare, dezbatere și aprobare proietul de hotărâre initiat in acest sens.

PRIMAR

Dumitru Rotaru

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NR.5812 din 18.11.2020

RAPORT

La proiectul de hotărâre privind aprobarea completarii Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bordei Verde

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliul Local al comunei Bordei Verde, ca autoritate deliberativă şi primarul comunei Bordei Verde, ca autoritate executivă. Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Având în vedere dispozitiile Art.14 – din Regulamentul actualizat si aprobat prin HCL nr.80 din 22.10.2019 ,potrivit caruia ,,Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie, care privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru funcţionarii primăriei’’

Tinand cont de faptul ca din verificarile efectuate din oficiu la nivelul compartimentelor si serviciilor functionale din cadrul primariei comunei Bordei Verde s-a constatat faptul ca Functionarii publici si personalul contractual din cadrul compartimentelor/serviciilor, comunica/transmit date solicitate persoanelor fizice/juridice cat si institutiilor publice dupa alte adrese de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personale, incalcand in acest fel dispozitiile Regulamentul General pentru Protectia Datelor.drept pentru care functionarii publici si personalul contractual,au obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei ,,repartizata in acest sens’’ si nu dupa o alta adresa de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personala ,care nu este conform obligatiilor impuse de Regulamentul General pentru Protectia Datelor.

Fata de cele precizate mai sus ,consuder ca prezentul roiect de hotarare indeplineste conditiile legale drept pentru care il supun avizarii comisiilor de specialitate si propun adoptarea sa in cadrul consiliului local Bordei Verde,in forma initiata.

SECRETAR GENERAL UAT

Viorel Zodila

ANEXA LA HCL NR.___din __.11.2020

REGULAMENT ACTUALIZAT SI COMPLETAT

de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei

Bordei Verde,judetul Braila

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.1- Primarul, viceprimarul, secretarul general al UAT Bordei Verde împreună cu aparatul de specialitate, constituie o structura funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria – comuna Bordei Verde, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale .

Primaria comunei Bordei Verde este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, titular al codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.

Primaria comunei Bordei Verde este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi raporturile cu alte persoane fizice sau juridice în condiţiile legii.

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt Consiliul Local al comunei Bordei Verde, ca autoritate deliberativă şi primarul comunei Bordei Verde, ca autoritate executivă. Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

Art.2- Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială Bordei Verde în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotarârilor consiliului judetean, în condiţiile legii.

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce .

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

Primarul conduce serviciile publice locale.

Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate Instituției Prefectului și persoanelor interesate, după caz.

În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensămant, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege primarul actionează şi ca reprezentant al statului în comuna în care a fost ales.

În aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art. 3 - Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

Art. 4 - Secretarul general al UAT comuna Bordei Verde este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative şi se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.

Atribuţiile secretarului general UAT Bordei Verde sunt cele prevăzute la art.243 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cele prevăzute de legi sau de alte acte normative.

Atribuţiile secretarului general sunt următoarele:

-avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, hotararile consiliului local, dupa caz;
-participa la sedintele consiliului local;
-asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;
-coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
-asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor administrative;
-asigura procedurile de convocare a consiliului local, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului local si redactarea hotararilor consiliului local;
-asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale acestuia;

-poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, actul constitutiv si statutul asociatiilor de dezvoltare intercomunitara din care face parte unitatea administrativ-teritoriala in cadrul careia functioneaza;

-poate propune primarului, inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;
-efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului local a consilierilor locali;
-numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta, sau dupa caz, inlocuitorului de drept al acestuia;
-informeaza presedintele de sedinta sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

-asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
-urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local, sa nu ia parte consilierii locali care se incadreaza in dispozitiile art. 228 alin. (2) din OUG 57/20019 privind Codul administrativ; informeaza presedintele de sedinta, sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
-
certifica conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
-alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date prin acte administrative de consiliul local, de primar,dupa caz.
 -prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatiile prevazute la art. 147 alin. (1) si (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitatile curente;
-
Secretarul general UAT, comunica o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum si oficiului de cadastru si publicitate imobiliara, in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu,in situatia in care aceasta atributie nu a fost delegate altui functionar din cadrul primariei:

a) in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, in situatia in care decesul a survenit in localitatea de domiciliu;
b) la data luarii la cunostinta, in situatia in care decesul a survenit pe raza altei unitati administrativ-teritoriale;
c) la data primirii sesizarii de la oficiul teritorial, in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilele defunctilor inscrisi in carti funciare infiintate ca urmare a finalizarii inregistrarii sistematice.
Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale cuprinde:

a)numele,prenumele si codul numeric personal ale defunctului;
b)data decesului, in format zi, luna, an;
c)data nasterii, in format zi, luna, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.
-
Secretarii generali ai comunelor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici indeplinesc, la cererea partilor, urmatoarele acte notariale:

a) legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti, in vederea acordarii de catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor si oraselor a beneficiilor de asistenta sociala si/sau serviciilor sociale;
b) legalizarea copiilor de pe inscrisurile prezentate de parti, cu exceptia inscrisurilor sub semnatura private.

Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale reprezintă interesele autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate de către primar şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate, cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale are obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei ,,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.’’si nu dupa o alta adresa de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personala ,care nu este conform obligatiilor impuse de Regulamentul General pentru Protectia Datelor. Nerespectarea Regulamentului General pentru Protectia Datelor se sanctioneaza pana la imputarea din salariu a functionarului public,in urma unei analize efectuata de o comisie constituita in acest sens prin Dispozitia Primarului comunei Bordei Verde.

Art. 5 - Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din UAT Bordei Verde şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidaritatii în rezolvarea problemelor întregului judeţ.

În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între Consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.

Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect.

Art. 6 - Consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, precum şi ale institutiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local.

Art. 7- Structura organizatorică (organigramă şi numărul de posturi ale aparatului de specialitate al primarului) este în conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, elaborată şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bordei Verde nr.69 din 30.09.2019. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe birouri /compartimente/servicii funcţionale, în condiţiile legii. In birourile, compartimentele si serviciile funcţionale ale acestuia sunt încadrati funcţionari publici şi personal contractual.

Salariaţii din aparatul de specialitate al primarului sunt funcţionari publici și personal contractual.

Funcţionarii publici se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii şi se supun prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Raporturile de muncă ale personalului contractual sunt reglementate de prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt reglementate de legi speciale.

Funcţionarii din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucură de stabilitate în funcţie în condiţiile legii.

Art. 8 - Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se fac de conducătorii acestora, în conditiile legii.

Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, în condiţiile legii.

Art. 9 - Primăria comunei Bordei Verde funcţionează în sediul situat în localitatea Bordei Verde, strada Principală, nr.33,comuna Bordei Verde,judetul Braila,cod postal817020 .

CAP. II – ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

COMUNEI BORDEI VERDE

Art. 10- Primăria comunei Bordei Verde este structurată pe 7 compartimente,3 servicii și 2 birouri, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea angajaţii (funcţionari publici şi salariaţi cu contract de muncă),compartimente a căror conducere este asigurată de către primarul, viceprimarul si secretarul general UAT, potrivit organigramei aprobate de consiliul local.

Art. 11 - Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bordei Verde va fi completat cu prevederile Ordinului 600/2018 cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice si alte prevederi legale.

CAP. III – PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE DIN STRUCTURA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BORDEI VERDE

 1. COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,TAXE SI IMPOZITE LOCALE,CASIERIE

ÎN DOMENIUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Activitatea personalului în domeniul impozite și taze locale consta in principal in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale (impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice/juridice), precum si a altor venituri la bugetul local datorate de catre contribuabilii persoane fizice si juridice ce au proprietati in comuna Bordei Verde potrivit competentelor stabilite prin actele normative in vigoare.

Atributiile si competentele personalului care se ocupa de contribuabilii persoane fizice si juridice sunt:

a)constată, controlează, urmăreşte şi încasează impozitele şi taxele locale, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente, a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, conform legislaţiei privind impozitele şi taxele locale; evidenţiază în programul informatic pe care-şi desfăşoară activitatea încasările şi debitele contribuabililor; evidenţiază zilnic, pe baza de documente, încasările şi plăţile efectuate, evidenţe pe care le predă la compartimentul contabilitate;

b)întocmeşte rapoarte privind materia impozabilă a comunei, în condiţiile legii;

c)participă la întocmirea proiectelor de hotărâri privind impozitele şi taxele locale, propunând facilităţi legale privind încasarea acestora;

d)verifică şi urmăreşte depunerea declaraţiile de impunere pe care trebuie să le facă contribuabilii care au bunuri impozabile sau taxabile pe raza comunei, în vederea determinării valorilor impozabile precum şi a impozitelor şi taxelor aferente;

e)întocmeşte matricola privind impunerea pe teren, clădiri, mijloace de transport etc. în cazul persoanelor fizice şi juridice; întocmeşte şi urmăreşte completarea tuturor registrelor cerute de lege privind încasarea impozitelor şi taxelor locale;

f) îndeplineşte actele de executare silită a creanţelor ce pot deveni venituri ale bugetului local, în condiţiile legii;

g)urmăreşte încasarea taxelor speciale, stabilite prin hotărârile consiliului local;

h)asigură concordanţa deplină a datelor cuprinse în registrele agricole cu datele cuprinse în evidentele legate de încasarea impozitelor şi taxelor locale;

i)întocmeşte borderoul de debite pentru amenzi, cheltuieli penale, imputaţii, etc. confirmând luarea in debit către instituţiile de unde provin şi urmărind încasarea lor;

j)asigură integritatea mijloacelor băneşti pe care, conform reglementarilor legale, le gestionează;

k)efectuează încasări în numerar din trezorerie, direct de la contribuabili (persoane fizice sau juridice), efectuează plăţi şi salarii sau alte drepturi băneşti .

l)gestionează inventarul bunurilor autorităţilor administraţiei publice;

m)întocmeşte şi eliberează adeverinţe, certificate, alte acte privind activitatea desfăşurată

ÎN DOMENIUL BUGET, CONTABILITATE, SALARIZARE

Activitatea personalului în domeniul buget, contabilitate, salarizare consta in principal in urmatoarele:

1)acordă sprijin ordonatorului de credite în vederea întocmirii proiectului bugetului local şi contului de încheiere a exerciţiului financiar pentru a fi supuse aprobării consiliului local;

2)ia măsuri de realizare a prevederilor bugetului local atât la partea de venituri cât şi în privinţa cheltuielilor, prezentând periodic conducerii primăriei, informări privind stadiul realizărilor;

3)analizează necesitatea şi oportunitatea unor modificări în structura bugetului în perioada execuţiei şi înaintează în acest sens propuneri ordonatorului de credite;

4)asigură evidenţa contabilă a activităţilor administraţiei publice locale, asistenţa socială, învăţământ, cultură, şi întocmeşte rapoarte lunare şi dări de seama trimestriale;

5)efectuează controlul operaţiilor efectuate prin casieria primăriei;

6)angajează primăria prin semnătură, alături de primar, în toate operaţiile patrimoniale;

7)participă la organizarea sistemului informaţional al instituţiei, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

8)asigura întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi se ocupă de implementarea şi utilizarea sistemului informatic de prelucrare a datelor;

9)verifica modul în care este asigurată înregistrarea cronologica şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la administrarea patrimoniului; participa la efectuarea inventarierii valorilor materiale şi băneşti şi înregistrează diferenţele rezultate în documentele contabile; ia măsuri pentru regularizarea eventualelor minusuri sau plusuri din gestiune;

10)verifică toate documentele justificative legate de operaţiunile economico-financiare şi pe baza lor întocmeşte notele contabile, în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicată; asigură înregistrarea plaţilor de casa şi a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.

11)asigură organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; efectuează plăţi din fondurile publice numai în urma aprobării angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din fondurile publice de către ordonatorul principal de credite

12)urmăreşte lichidarea soldurilor conturilor de debitori şi creditori, în acest scop, întocmind corespondenta şi formele necesare. Raspunde de planificarea, coordonarea, organizarea şi controlarea ţinerii evidenţei contabile bugetare

13)raspunde de legalitatea tuturor operatiunilor contabile;

14) raspunde de inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cronologic si sistematic

potrivit planului de conturi si Normelor emise de ministerul Finantelor folosind modelele Registrelor si formularelor comune privind activitatea contabila respectand normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora;

15) raspunde de inregistrarea contabila pe baza de documente justificative inaintate de

compartimentele de specialitate cu vizele si aprobarile persoanelor autorizate si cu

respectarea normelor interne privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor;

16) asigura activitatea de verificare a legalitatii, regularitatii operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, inainte de aprobarea acestora de ordonatorul de credite sau persoanele desemnate pentru operatiunile si documentele prevazute in dispozitia de organizare a controlului financiar preventiv propriu pentru sef compartiment contabilitate;

17) asigura finalizarea operatiunilor de inventariere anuala a patrimoniului Primariei;

18) verificarea notelor contabile si asigura transpunerea datelor in calculator in

vederea preluarii automate;

19) asigura si raspunde de inregistrarea achizitiilor, consumului si stocului de

materiale necesar institutiei;

20) intocmeste documentele de inchidere a anului financiar in baza Normelor emise

de Ministerul Finantelor;

21) pastreaza secretul de serviciu si confidentialitate in legatura cu datele,informatiile

sau documentele de care sa ia cunostinta in executarea atributiilor ce-i revin;

22) raspunde de legalitatea si realitatea datelor inscrise in documentele pe care le

emite si le semneaza;

23) intocmeşte rapoarte de specialitate la proiecte de hotărâri în vederea promovării lor în

Consiliul local şi referate ce stau la baza emiterii dispoziţiior Primarului specifice domeniului de activitate;

24) Functionarii publici si personalul contractual din cadrul compartimentului au obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei ,,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.’’ sau ,,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.’’ in functie de obiectul solicitarii/raspunsului si nu dupa o alta adresa de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personala ,care nu este conform obligatiilor impuse de Regulamentul General pentru Protectia Datelor. Nerespectarea Regulamentului General pentru Protectia Datelor se sanctioneaza pana la imputarea din salariu a functionarului public sau personalului contractual,in urma unei analize efectuata de o comisie constituita in acest sens prin Dispozitia Primarului comunei Bordei Verde.

25) indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, alte acte normative, hotărâri

ale Consiliului Local al comunei Bordei Verde, dispoziţii ale primarului comunei Bordei Verde

2.COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

Atributiile salariatului privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică consta în:

 • intocmirea programului anual al achizitiilor

 • primirea şi analizarea referatelor de necesitate;

 • primirea si analizarea caietelor de sarcini

 • primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrari

 • primirea si analizarea temelor de proiectare

 • verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte;

 • alegerea procedurii de achizitie publica

 • stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;

 • elaborarea, inaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fiselor de date

 • elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare

 • transmiterea spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro)

 • transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei ;

 • elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare

 • transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;

 • participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;

 • primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire;

 • primirea ofertelor;

 • participa la deschiderea ofertelor;

 • verificarea propunerilor tehnice si financiare;

 • stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile

 • primirea şi înaintarea în vederea soluţionării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;

 • elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică

 • intocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;

 • participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.

 • Functionarul public din cadrul compartimentului are obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei ,,repartizata in acest sens’’ si nu dupa o alta adresa de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personala ,care nu este conform obligatiilor impuse de Regulamentul General pentru Protectia Datelor. Nerespectarea Regulamentului General pentru Protectia Datelor se sanctioneaza pana la imputarea din salariu a functionarului public sau personalului contractual,in urma unei analize efectuata de o comisie constituita in acest sens prin Dispozitia Primarului comunei Bordei Verde.

 1. COMPARTIMENT AGRICOL

Personalul îndeplineşte următoarele atribuţii:

1)răspunde de completarea registrelor agricole atat in format electronic cat si pe suport de hartie şi păstrarea registrelor agricole, precum şi de tinerea la zi a programelor informatice privitoare la activităţile agricole;

2)întocmeşte şi transmite raportări statistice cu privire la datele ce fac obiectul evidenţelor agricole;

3)aduce la cunoştinţa secretarului necesitatea modificării unor date înscrise în registrul agricol;

4)întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi certificate ce conţin date din registrul agricol doar cu semnatura secretarului general UAT Bordei Verde

5)efectuează verificări la gospodăriile populaţiei privind concordanta datelor înscrise în registrele agricole şi existentul din teren;

6)verifica în teren cele declarate de solicitanţii certificatelor de producător şi tine evidenţa certificatelor eliberate într-un registru special.

7)eliberează adeverințe referitoare privind datele înscrise în registrul agricol, în condiţiile legii;

8)informează cetăţenii şi urmăreşte respectarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare, referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor şi dăunătorilor la plante şi utilizarea pesticidelor;

9)culege informaţii de la cetăţeni privind structura culturilor ce doresc să le însămânţeze, necesarul de sămânţă şi alte materiale, făcând demersuri pentru aprovizionarea acestora;

10)ia masuri pentru sprijinirea producătorilor agricoli, asigurând consultanţa de specialitate în vederea înfiinţării de plantaţii, exploataţii agricole ;

11)asigură consultanţa pentru îmbunătăţirea calităţii păşunilor şi fâneţelor naturale;

12)îndrumă şi sprijină activitatea de creştere a animalelor, recomandând tehnologii moderne de creştere a animalelor;

13)îndrumă producătorii agricoli în sensul întocmirii documentaţiilor pentru acordarea primelor de produs, precum şi în sensul cunoaşterii modalităţilor directe de subvenţionare a producătorilor agricoli;

14)contribuie la aplicare în comuna a programelor prevăzute în strategia Guvernului

15)ţine în mod distinct evidenţa domeniului public şi privat agricol al Primăriei - Comuna Bordei Verde şi asigură actualizarea acestuia;

16) face propuneri pentru închirierea terenurilor agricole, din teritoriul administrativ al Primăriei;

17) eliberează "titlu de proprietate" conform legislaţiei în vigoare;

18) ţine evidenţa terenurilor agricole care se concesionează;

19) face măsurători, schiţe, propuneri de concesionare a terenurilor din teritoriul administrativ al Primăriei;

20) întocmeşte şi eliberează adeverinţe de stare materială la cererea contribuabililor persoane fizice cu avizul secretarului general UAT;

21) aduce la cunostinta publica la inceputul fiecarui an calendaristic,conform legislatiei in vigoare,obligatia cetatenilor comunei de a se prezenta la sediul primariei Bordei Verde pentru declaratia terenurilor,animalelor,etc,in registrul agricol

22) duce la îndeplinire orice alte sarcini compatibile cu pregătirea şi funcţia deţinută, stabilite de şefii ierarhici

 

23)Completează si eliberează Atestatul de producător agricol și Carnetul de comercializare a produselor agricole in termenele prevazute de lege

 

Verifica existenta in teren a produselor si produşilor agricoli pentru care se solicita atestatul de producător

24) Întocmește documentația privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilanul localităților conform Legii nr.17/2014

25)Inregistreaza in registrul agricol suprafetele de teren stipulate in contractele de arenda

 

26)Intocmeste si eliberează Certificat pentru atestarea ca petentul este cunoscut ca proprietar.

Conform prevederilor Legii notarilor publici si a legii 571/2003, privind Codul fiscal.

27) Functionarul public din cadrul compartimentului are obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei ,,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.’’ si nu dupa o alta adresa de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personala ,care nu este conform obligatiilor impuse de Regulamentul General pentru Protectia Datelor. Nerespectarea Regulamentului General pentru Protectia Datelor se sanctioneaza pana la imputarea din salariu a functionarului public ,in urma unei analize efectuata de o comisie constituita in acest sens prin Dispozitia Primarului comunei Bordei Verde.

4.COMPARTIMENT ADMINISTRATIV GOSPODARESC

În ceea ce privește deservirea domeniului public și privat al comunei, personalul are in principal urmatoarele atributii:

- amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii, lucrari de degajare a terenurilor domeniului public destinate spatiilor verzi , de corpuri straine, resturi menajere, resturi vegetale, ambalaje, etc.,

lucrari de pregatire , amenajare si intretinere spatii verzi din parcuri si alte zone amenajate ca spatii verzi (zone de agrement) din domeniul public,conform programului lunar de activitate, lucrari de plantare ornamental diversa in spatii stabilite si amenajate corespunzator (flori , arbusti , arbori ), interventie pentru restabilirea conditiilor normale de desfasurare a traficului auto sau pietonal in urma situatiilor generate de calamitati (furtuni , inundatii, incendii , cutremure , etc. );

- colectarea si evacuarea apelor pluviale;

- precolectare, colectare si transportul deseurilor comunale vegetale si din construcții;

- lucrari edilitare: lucrari interioare si exterioare specifice de intretinere si reparatii ale constructiilor care apartin domeniului public – refacerea zidariei, tencuieli, zugraveli, vopsitorie, reparatii pardoseli betonate sau placate , refaceri sau reparatii de trotuare si pavaje aferente cladirilor sau din zonele de acces ale acestora, lucrari de montaj si instalare a mobilierului stradal,lucrari de montaj , intretinere si reparatii a afisierelor publice, lucrari de desfiintare in baza aprobarilor legale , a constructiilor care ocupa illegal domeniul public, lucrari de intretinere si reparatii pentru instalatiile aferente cladirilor administrative ale Primariei si din domeniul public (instalatii electrice , alimentare cu apa , canalizare), lucrari de pregatire a comunei pentru zile festive;

- maturat, stropit, spalat si intretinerea curateniei pe caile publice;

- curatatul si transportul zapezii de pe caile publice, mentinerea in stare de

functionare a acestora pe timp de polei si inghet;

- depozitarea controlata a deseurilor vegetale;

- colectarea si transportul deseurilor rezultate din demolari;

- construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, drumurilor de exploatație agricolă, podurilor, lucrari de intretinere si reparatii strazi, alei, trotuare, lucrari de amenajare, intretinere si reparatii spatii de parcare si spatii de oprire pentru mijloacele de transport in comun (statii), lucrari de intretinere si reparatii poduri si podete aferente strazilor din domeniul public, lucrari de intretinere a spatiilor aflate in zona de siguranta a strazilor, lucrari de intretinere si refacere a terasamentelor, lucrari de toaletare a arborilor plantati pe spatiile de incadrare a strazilor si trotuarelor, pentru asigurarea sigurantei circulatiei auto si pietonale, lucrari de interventie pentru restabilirea conditiilor normale de desfasurare a traficului auto sau pietonal in urma situatiilor generate de calamitati (furtuni , inundatii , incendii , cutremure , etc. );

- organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale;

- amenajarea, organizarea si exploatarea parcarilor, a locurilor publice de afisaj si reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban si ambiental;

- lucrari de vidanjare;

- exploatare mijloace si utilaje, reparatii si intretinerea acestora;

- transporturi de materiale, produse de cariera si balastiera;

- colectarea cadavrelor animale de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj;

- lucrari de intretinere a domeniului public si privat;

- susținerea acțiunilor SVSU Bordei Verde.

- lucrări de prevenire a inundațiilor, decolmatări șanțuri, canale, văi;

- regularizare pâraie și îndepărtare vegetație,

- lucrări de amenajare șanțuri de scurgere a apelor pluviale;

- lucrări de construire, amenajare și întreținere drumuri de exploatație agricolă și drumuri forestiere.

5.COMPARTIMENT STARE CIVILA- URBANISM

• Întocmeşte, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează acte doveditoare;
• Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere, înregistre , exemplarul I sau II, după caz;
• Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
• Elibereaza extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice;
• Înaintează structurii de evidenţa a persoanelor din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii urmatoare, înregistrările, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificarile intervenite în statutul civil al persoanelorî vârsta de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate, ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
• Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii urmatoare, înregistrările decesului, livretul militar, a persoanei supuse obligaţiilor militare;
• Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimite lunar sub semnatura şefului de serviciu al Direcţiei Judeţene de Statistică;
• Atribuie codul numeric personal pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi pastrează în condiţii depline de securitate;
• Oficiază căsătorii în baza delegării primite de la ofiţerul de stare civilă (primar);
• Propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială pentru anul urmator, care va fi comunicat de şeful serviciului, Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor;
• Se ingrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau distruse parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
• Întocmeşte documentaţia necesară pentru rectificarea actelor de stare civilă în conformitate cu prevederile Legii 117/2006 de modificare şi completare a Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
• Primeşte cereri pentru schimbarea numelui pe cale administrativă şi efectuează verificările prevazute de OG 41/2003 aprobata prin Legea 323/2003 cu privire la schimbarea numelui pe calea administrativă;
• Se sesizeaza din oficiu cu privire la persoanele a caror naştere nu este înregistrată în registrele de stare civilă şi propune şefului serviciului initierea de acţiuni în instanţă;
În exercitarea activităţilor menţionate, Compartimentul Stare Civilă colaborează cu autorităţile care au atribuţii în domeniu: instituţii centrale şi direcţiile de specialitate ale altor instituţii locale şi judeţene (Direcţia Judeteană de Evidenta Persoanelor)

 • executa atributii pe linie de urbanism si amenajare teritoriu,cat si alte sarcini dispuse de conducerea institutiei.

Personalul angajat in cadrul Compartimentului are atributii si pe linie de urbanism și amenajarea teritoriului unde îndeplineşte urmatoerele atributii :

 1. Verifică pe teren situaţiile construcţiilor conform autorizaţiilor de construcţie/demolare ;
  2. Verifică şi analizează conţinutul documentaţiilor depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, desfiinţare,
  3. Participă la recepţiile obiectivelor de pe raza comunei Bretea Română ;
  4. Face propuneri de atribuire terenuri în conformitate cu prevederile legale ;
  5. Întocmeşte şi eliberează, la solicitarea cetăţenilor, adeverinţe privind înscrierea în evidenţele de carte funciară ; ţine evidenţa nomenclaturii stradale şi eliberează adeverinţe (certificate)de nomenclatură stradală ;
  6. Verifică cererile şi documentaţiile pentru elaborarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construcţie, demolare şi răspunde de încasarea contravalorii avizelor, acordurilor, adeverinţelor etc. ;
  7. Urmăreşte respectarea în teritoriu a prevederilor PUG, PUD, PUZ şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora,
  8. Urmăreşte realizarea lucrărilor la locuinţele în curs de execuţie ;
  9. Verifică permanent în teren starea construcţiilor aparţinând Primăriei comunei Bretea Română şi propune, după caz, lucrările de reparaţii ce se impun ;
  10. Efectuează permanent acţiuni de control vizând disciplina privind respectarea autorizaţiilor de construcţie/demolare şi a proiectelor tehnice
  11. Întocmeşte situaţii statistice specifice ;
  12. Propune măsuri pentru întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, împrejmuirilor, spaţiilor dintre clădiri ; amplasarea căilor şi mijloacelor de transport, a reţelei de canalizare, termoficare, staţiei de epurare în concordanţă cu PUG ;
  13. Întocmește referate de constare a abaterile care constituie contravenţii la legea privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelore şi le transmite şefului ierarhic superior ;
  14. Urmăreşte realizarea măsurilor dispuse prin procesele -verbale de contravenţie şi face propuneri pentru demolarea lucrărilor executate pe domeniul public fără autorizaţie sau încălcarea acesteia în baza dispoziţiei Primarului
  15. Întocmeşte, împreună cu personalul cu atribuții privind taxele şi impozite locale, referate şi documentaţii pe care le transmite Compartimentului juridic în vederea acţionării în instanţă a persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii fără autorizaţii de construire ;
  16. Răspunde pentru opinia exprimată în consens cu PUG, PUZ şi cu legislaţia în vigoare în dezbaterile comisiei mixte privind semnarea documentaţiilor de vecinătate şi ale comisiei de Fond Funciar şi de retrocedare conform Legii 10/2001;
  17. Are atribuţii pe linie de control intern conform OMFP nr.808/2015 ;
  18. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
  19. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI ;
  20. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Bretea Română;

21. Functionarul public din cadrul compartimentului are obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei ,,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.’’ si nu dupa o alta adresa de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personala ,care nu este conform obligatiilor impuse de Regulamentul General pentru Protectia Datelor. Nerespectarea Regulamentului General pentru Protectia Datelor se sanctioneaza pana la imputarea din salariu a functionarului public ,in urma unei analize efectuata de o comisie constituita in acest sens prin Dispozitia Primarului comunei Bordei Verde.

6. SERVICIUL VOLUNTAR SITUAȚII DE URGENȚĂ

- planifică şi desfăşoară, controale, verificări şi alte activităţi de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;

- desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;

- participă la elaborarea reglementărilor specifice sectorului de competenţă în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă;

- monitorizează şi evaluează tipurile de risc;

- participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea personalului propriu, precum si a populaţiei;

- controlează şi îndrumă în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile operatorii economici/instituţiile şi structurile subordonate consiliului local;

- participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;

- stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/ coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;

- planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;

- organizează evidenţa privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;

participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;

-constată prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;

-acordă sprijin unităţilor de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire a concursurilor cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”;

-asigură informarea organelor competente privind acţiunile desfăşurate;

-desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific pentru identificarea şi evaluarea tipurilor de risc specifice sectorului de competenţă, precum şi pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei, participă împreună cu consiliul local la întocmirea „Planului de analiză şi acoperire al riscurilor” în sectorul de competenţă, pe baza schemei cu riscurile teritoriale întocmită de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iancu de Hunedoara al judeţului Hunedoara.

-supravegherea unor activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale şi altele;

-cunoaşterea nemijlocită a gradului real de protecţie asigurat în instituţii şi adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru îmbunătăţirea acestuia.

- intocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;

- participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
- execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, prevenirii şi stingerii incendiilor;

- personalul contractual din cadrul compartimentului are obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei ,,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.’’ si nu dupa o alta adresa de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personala ,care nu este conform obligatiilor impuse de Regulamentul General pentru Protectia Datelor. Nerespectarea Regulamentului General pentru Protectia Datelor se sanctioneaza pana la imputarea din salariu a functionarului public ,in urma unei analize efectuata de o comisie constituita in acest sens prin Dispozitia Primarului comunei Bordei Verde.

7.BIROUL CONSILIERUL PRIMARULUI

-Participa la audientele organizate de primarul comunei Bordei Verde .

-Urmareste rezolvarea problemelor ridicate de cetateni in audiente.

- Asigura consilierea primarului pe probleme specifice de asistenta sociala.

-Sprijina Compartimentele de resort in rezolvarea problemelor sesizate de catre cetateni.

-Respecta regulile de protectia muncii si PSI ,in timpul serviciului.

-Asigura consilierea primarului pe probleme specifice de management economic si social.

-Raspunde de calitatea lucrarilor si sarcinilor ce le are de rezolvat.

-Pastreaza confidentialitatea asupra informatiilor si documentelor de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu,potrivit legislatiei in vigoare.

-Sprijina primarul comunei in organizarea si desfasurarea alegerilor generale, locale si prezidentiale.

-Sprijina compartimentele din Aparatul de specialitate a primarului in rezolvarea problemelor specifice.

-Raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice postului.

- Distribuie și urmărește corespondența

- Ține evidența participării la pregătirea profesională și calificativele obținute.

- Ține evidența aplicațiilor, exercițiilor și intervențiilor la care a participat S.V.S.U

- Urmărește execuția lucrărilor de investiții finanțate din bugetul local sau alte surse de finanțare.

-Urmărește modul cum se realizează administrarea bunurilor aparținînd domeniului public și privat al comunei Bordei Verde.

- Urmărește depunerea documentelor și proiectelor pentru fonduri guvernamentale și fonduri europene.

- persona contractuala din cadrul biroului are obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei ,,care i s-a repartizat in acest sens’’ si nu dupa o alta adresa de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personala ,care nu este conform obligatiilor impuse de Regulamentul General pentru Protectia Datelor. Nerespectarea Regulamentului General pentru Protectia Datelor se sanctioneaza pana la imputarea din salariu a functionarului public ,in urma unei analize efectuata de o comisie constituita in acest sens prin Dispozitia Primarului comunei Bordei Verde.

-Aduce la indeplinire orice alte sarcini si atributii primate de la primar, conform legii.

8.COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Personalul din cadrul compartimentului asistență socială îndeplinește următoarele atribuții:

- asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul protectiei copilului,familiei,persoanelor varstnice,persoanelor cu dizabilitati,precum si altor persoane,grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala,conform dispozitiilor HG nr.797/2017 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;

-identifica persoanele şi familiile care sunt marginalizate social şi masurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, la nivelul comunei, conform planurilor adoptate în acest sens de către consiliul local;

-coordonează, sub directa supraveghere a secretarului general, Serviciul Public de Asistenţă Socială, creat la nivelul comunei;

-face propuneri ordonatorului de credite pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice deficitare, cu venituri sub nivelul de subzistenţă;

-face propuneri de aproximare a cuantumului resurselor financiare necesare punerii în aplicare a programelor sociale la nivelul comunei ;

-întocmeşte anchete sociale privind condiţiile socio-morale şi educaţionale pe care familiile vulnerabile le asigură copiilor lor ;

-întocmeşte situaţia copiilor lipsiţi de ocrotire părintească şi propune, după caz, instituirea tutelei sau curatelei ;

-evaluează situaţia familiilor cu statut socio-economic sub nivelul minim garantat şi întocmeşte anchetele sociale pentru cazurile care necesită acordarea unei forme de ajutor social ;

-supraveghează îndeplinirea de către beneficiarii formelor de ajutor social a condiţiilor legale necesare acordării ajutoarelor sociale şi comunică de îndată secretarului general UAT neîndeplinirea acestora, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

-ţine evidente copiilor de pe raza comunei încredinţaţi unor centre de ocrotire socială, precum şi a celor încredinţaţi în plasament; identifica la nivelul comunei familiile dispuse sa ia copii în plasament pentru o perioadă determinata şi tine evidenţa acestora.

-îndrumă persoanele cu handicap sau reprezentanţii acestora spre instituţiile care le pot acorda drepturi specifice ;

-stabileşte legături cu autorităţile implicate în protecţia copiilor vulnerabili din punct de vedere social şi medical;

-iniţiază, împreună cu serviciile judeţene de asistenţă socială acţiuni de prevenire a abandonului copiilor;

-răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute de lege pe linie de autoritate tutelară, de ocrotirea copilului şi familiei, prin colectivul de sprijin al autorităţii tutelare;

-întocmeşte şi eliberează adeverinţe şi alte acte privind activitatea desfăşurată;

- functionarul public si personalul contractual din cadrul compartimentului au obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei ,,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.’’ si nu dupa o alta adresa de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personala ,care nu este conform obligatiilor impuse de Regulamentul General pentru Protectia Datelor. Nerespectarea Regulamentului General pentru Protectia Datelor se sanctioneaza pana la imputarea din salariu a functionarului public ,in urma unei analize efectuata de o comisie constituita in acest sens prin Dispozitia Primarului comunei Bordei Verde.

9 .COMPARTIMENTUL POLITIA LOCALA

In cadrul compartimentului Politia locala figureaza inscrise 3 functii publice momentan vacante, cu urmatoarele atributii:

 • acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;

 • intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;

 • acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010<LLNK 12010 155 10 202 6 37>, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;

 • participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;

 • în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

 • conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului;

 • verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;

 • verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;

 • verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;

 • veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;

 • verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează unitatea administrativ-teritorială;

 • veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;

 • veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;

 • verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor art. 25, lit. a)-i) din HG nr. 1332/2010;

 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin lege, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

 • urmăreşte dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerţul ambulant neautorizat;

 • colaborează cu organele de control sanitare, sanitarveterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

 • constată contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii;

 • verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;

 • verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;

 • verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

 • cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 <LLNK 12001 677 10 201 0 18>pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

 • constată contravenţiile date în competenţă şi aplică sancţiunile, potrivit legii;

 • păzeşte grădinile, parcurile şi locurile de joacă din comună;

 • verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

 • cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;

 • nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;

 • verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;

 • în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

 • face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;

 • functionarii publici si personalul contractual din cadrul compartimentului au obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei ,,care a fost repartizata’’ si nu dupa o alta adresa de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personala ,care nu este conform obligatiilor impuse de Regulamentul General pentru Protectia Datelor. Nerespectarea Regulamentului General pentru Protectia Datelor se sanctioneaza pana la imputarea din salariu a functionarului public ,in urma unei analize efectuata de o comisie constituita in acest sens prin Dispozitia Primarului comunei Bordei Verde.

10. COMPARTIMENT PAZA OBIECTIVE DE INTERES LOCAL

 

Compartimentul paza publica are urmatoarele atributii principale:

-asigura serviciul de paza a localitatilor pe timpul noptii;

- executa rondul de paza în întreg perimetrul stabilit;

-ia primele masuri în caz de incendiu sau calamitati, prin contactarea serviciului de pompieri si sefilor ierarhici ;

-anunta conducerea despre evenimentele deosebite si masurile luate;

-executa întocmai dispozitiile conducerii pentru buna desfasurare a serviciului de paza ;

-depisteaza orice persoana care aduce daune bunurilor publice , în vederea recuperarii pagubelor ;

-raspunde material de deteriorarea unor bunuri pe timpul serviciului;

-raspunde de asigurarea securitatii tuturor cladirilor publice.

 

 

 

 1. COMPARTIMENTUL CULTURĂ

Atribuțiile compartimentului culturăsunt următoarele:

1. Elaborează şi propune spre aprobare direcţiile de dezvoltare în domeniul cultural pentru institutie, ofera consultanta pe probleme culturale pentru proiectele derulate de Primaria comunei Bordei Verde.

2. Întocmeste referate pentru acordarea titlurilor de cetatean de onoare al comunei Bordei Verde şi alte titluri, organizeaza festivitati de decernare a acestora;

3. Propune organizarea, după caz, pregateste desfăşurarea conferintelor de presa, seminariile, workshop-urile, întâlnirile formale sau informale în domeniul culturii, învăţământului, sportului şi al colaborării în vederea dezvoltării acestor domenii,

4. Propune implementarea unor metode de stimulare şi premiere a persoanelor sau entităţilor cu rezultate deosebite în domeniile cultură, sport, învăţământ;

5. Asigura o interfeta activă între Primarie si institutiile de cultura, învăţământ, sport, fie aflate în subordinea Consiliului local, fie alte instituţii de gen, după caz;

6. Propune şi/sau participă/asigură participarea reprezentanţilor instituţiilor din domeniul cultură, învăţământ la schimburi de experienta

7. Participă la schimburi de experienţă în probleme legate de lucrul direct cu organizatiile neguvernamentale;

8. Colaborează cu toate instituţiile de învăţământ şi cultură din localitate pentru elaborarea Agendei Culturale a comunei şi coordonează gestionarea operativă a acesteia ;

9. Înfiinteaza si actualizeaza baza de date cu organizatiile neguvernamentale (asociatii si fundatii) de pe raza comunei;

10. Sprijina institutiile de gen pentru accesul la resurse si depunerea de proiecte la finantatori interni sau/si externi;

11. Pune la dispozitie legislatia în baza careia functioneaza organizatiile neguvernamentale;

12. Elaborează, în colaborare cu alte entităţii specializate, şi pune la dispozitie suporturi informative (fluturasi, brosuri etc.) necesare promovării localităţii;

13. Participa la dezbateri publice, instructaje sau alte manifestari derulate de organizatiile

neguvernamentale; -

14. Colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale de pe raza comunei şi

propune realizarea de parteneriate;

15. Propune participarea la parteneriate locale pentru implementarea proiectelor comunitare;

16. Organizeaza activităţile de protocol;

17. Colaboreaza la elaborarea strategiei de informatizare a institutiei;

18. personalul contractual din cadrul compartimentului are obligatia legala in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, de a raspunde/solicita cetatenilor,persoanelor fizice si juridice cat si institutiilor publice,in sistem electronic de pe adresa oficiala de e-mail a primariei ,,Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.’’ si nu dupa o alta adresa de e-mail de pe serverele yahoo.com sau personala ,care nu este conform obligatiilor impuse de Regulamentul General pentru Protectia Datelor. Nerespectarea Regulamentului General pentru Protectia Datelor se sanctioneaza pana la imputarea din salariu a functionarului public ,in urma unei analize efectuata de o comisie constituita in acest sens prin Dispozitia Primarului comunei Bordei Verde.

 

CAPITOLUL IV

SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

 

Controlul intern managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace. Aceasta include de asemenea structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

Sistemul de control intern/managerial al UAT COMUNA BORDEI VERDE (SCIM) reprezintă ansamblul de măsuri, metode şi proceduri întreprinse la nivelul fiecărei structuri din cadrul instituţiei, instituite în scopul realizării obiectivelor la un nivel calitativ corespunzător şi îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace şi eficient a politicilor adoptate.

Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial al UAT Comuna Bordei Verde este elaborat în conformitate cu prevederile legale, în baza dispoziţiilor Ordinului 600/2018 cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivele Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

(1) Obiectivele generale ale controlului intern/managerial la nivelul sunt:

- realizarea atribuţiilor la nivelul fiecărei structuri în mod economic, eficace şi eficient;

- conformitate cu legile, normele, standardele şi reglementările în vigoare;

- dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere;

- protejarea fondurilor publice

(2) Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a SCIM din cadrul UAT Comuna Bordei Verde sunt următoarele:

- Intensificarea activităţilor de monitorizare şi control desfăşurate la nivelul fiecărei structuri, în scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate.

- Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.

- Imbunătăţirea comunicării între structurile UAT Comuna Bordei Verde, in scopul asigurării circulaţiei informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire si control intern.

- Proiectarea, la nivelul fiecărei structure a standardelor de performanţă pentru fiecare activitate, in scopul utilizării acestora si la realizarea analizelor pe baza de criteria obiective privind valorificarea resurselor allocate.

Înteaga activitate a compartimentelor si serviciilor din structura aparatului de specialitate al Primarului comunei se organizează si se desfăşoară cu respectarea tuturor masurilor, procedurilor şi structurile stabilite pentru implemantarea Sistemului de Control intern/managerial şi a implementării Standardelor de control intern/magerial.

Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial este sarcină de serviciu pentru tot personalul implicat care răspunde de implementarea si respectarea acestuia.

Toate documentele elaborate si aprobate de conducerea UAT Comuna Bordei Verde privind implemantarea Sistemului de Control intern/managerial completează de drept prevederile prezentului Regulamentului de Organizare si Funcţionare.

Toate activităţile din compartimentele si serviciile aparatului de specialitate al primarului comunei Bordei Verde si serviciilor subordonate se organizează, se normează, se desfăşoară, se controlează si evaluează pe baza Procedurilor Operaţionale, elaborate si descries detaliat pentru fiecare operaţiune, activitate, tip de documente prelucrate sau care se eliberează de autoritate, în baza modelului stabilit, care fac parte integranta din documentele Sistemului de control intern/managerial.

Procedurile opreraţionale pentru fiecare activitate specifică se elaborează de fiecare compartiment în parte, se aprobă de Primar, se actualizează permanent, funcţie de modificările intervenite în organizarea şi desfăşurarea activităţii şi completează de drept prevederile prezentului Regulament.

 

 

 

CAPITOLUL V

DISPOZITII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Art.12 - Funcţionarii aparatului de specialitate îndeplinesc şi alte atribuţii legale date de şefii ierarhici, precum şi cele prevăzute în actele normative în vigoare conexe activităţii lor.

Art.13- Evaluarea activităţii se face conform prevederilor legale in vigoare

Art.14 - Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţie, care privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru funcţionarii primăriei.

Art.15 - Şefii compartimentelor sunt obligaţi să asigure cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal a regulamentului de faţă.

Art.16 - Prezentul regulament cuprinde atribuţiile principale ale fiecărui compartiment funcţional. Acest regulament poate fi modificat ori de câte ori necesităţile legale de organizare şi disciplina muncii o solicită.

Art.17 - Personalul Primăriei este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament.

Art.18- Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost redactat în baza propunerilor compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei care răspund de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea atribuţiilor prevăzute.

Art.19 - Toate compartimentele Primăriei au obligaţia de a colabora în vederea soluţionării comune a problemelor curente ale comunei.

Art.20 - Modificările intervenite în atribuţiile compartimentelor din structura organizatorica se aproba prin “fişa postului” personalului acestora.

Art.21 - Toate compartimentele Primăriei sunt obligate ca în termen de 5 zile de la data solicitării să pună la dispoziţia celorlalte compartimente din structura organizatorica a Primăriei informaţiile şi/sau documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezentul Regulament.

Art.22 - Toate compartimentele Primăriei au obligaţia de a pune la dispoziţia cetăţenilor, în condiţiile legii, informaţiile de interes public privind domeniul specific de activitate.

Art.23 - Compartimentele Primăriei au obligaţia de a organiza programe de audiente şi de lucru cu persoane fizice şi juridice.

Art.24 - Toţi salariaţii Primăriei răspund de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate.

Art.25 - Compartimentele din structura organizatorică a Primăriei întocmesc proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului specifice domeniului de activitate.

Art.26 - Toţi salariaţii au obligaţia de a aplica întocmai politica referitoare la calitate şi de a aplica corespunzător cerinţele standardului de management al calităţii cuprinse în procedurile generale şi specifice, precum şi în documentele stabilite pentru sistem.

Art.27 - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se modifică şi completează, conform legislaţiei intrate în vigoare ulterior aprobării acestuia.

Art.28 - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ca urmare a modificării organigramei Primăriei, sau ori de cate ori se impune.

Art.29 - Încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici, în condiţiile legii.

Art.30 - Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor codului de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

Art.31 - În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competenţe, în condiţiile legii.

Art.32 - Funcţionarii publici răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice

 

 

CAPITOLUL VI

ÎNDATORIRI GENERALE

 

Realizarea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în termen a lucrărilor repartizate de conducerea Primăriei sau solicitate de către alte instituţii, agenţi economici sau persoane fizice, astfel încât să sporească încrederea în instituţia Primarului şi a celor care o reprezintă;

Abţinerea de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor care le revin;

- Conformarea întocmai dispoziţiilor date sau transmise de conducerea Primăriei;

- Păstrarea secretului de serviciu, în condiţiile legii;

- Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor sau documentelor de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;

- Interzicerea solicitării sau acceptării, direct sau indirect, de daruri sau de alte avantaje, în considerarea funcţiei publice;

- Interzicerea primirii în mod direct a unor cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor ori să intervină pentru soluţionarea acestora;

- La numire, precum şi la eliberarea din funcţie, funcţionarii publici şi personalul contractual sin cadrul Primăriei comunei Bordei Verde sunt obligaţi să prezinte conducerii, declaraţia de avere;

- Perfecţionarea pregătirii profesionale în cadrul instituţiei sau urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;

- Respectarea prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, precum şi a celorlalte prevederi specifice administraţiei publice.

 

 

 

 

PRIMAR,

Dumitru Rotaru

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL UAT

Viorel Zodila

 

 

 

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48