HC 70 aprobarea insusirii Inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat

HOTARAREA NR.70

din 27.11.2020

PRIVIND: aprobarea insusirii Inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al comunei Bordei Verde

Consiliul local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta ordinara in data de 27.11.2020;

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei d-nul Rotaru Dumitru,inregistrat sub nr.5833 din 18.11.2020;

- Nota de fundamentare a comisiei de inventariere,inregistrata sub nr.5834 din 18.11.2020;

-Prevederile O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice si Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea aflate in patrimoniul institutiilor publice;

- prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art.859(2),876 din Codul Civil,aprobat prin Legea 287/2009,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa,pentru elaborarea actelor normative,cu modificarile si completarile ulterioare

- prevederile Legii nr. 82/1991, republicata privind contabilitatea,cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.5,lit.d,art.129,alin.2,lit.c,coroborate cu prevederile art.354,art.355,art.356,art.357 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,inregistrat sub nr.5978/26.11.2020;

In temeiul prevederilor art.139,alin.1,alin.2, art.196,alin.1,lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative;

HOTARASTE

Art.1 Se aproba insusirea Inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Bordei Verde, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Impotriva prezentei hotarari,se poate formula plangere prealabila in termen de 30 de zile de la data comunicarii,conform prevederilor art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,la Tribunalul Braila- Sectia contencios administrativ si fiscal;

Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal Institutiei Prefectului-Judetul Braila, factorilor interesati pentru aducerea la indeplinire precum si primarului comunei Bordei Verde, prin grija secretarului general UAT.

PRESEDINTE DE SEDINTA , CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL UAT

Viorel Zodila

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48