HC 68 acordarea unui mandat special Primarului Comunei Bordei Verde, in calitate de reprezentant legal in AGA

HOTARAREA NR.68

din 30.10.2020

privind: acordarea unui mandat special Primarului Comunei Bordei Verde, in calitate de reprezentant legal al Comunei Bordei Verde, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”

Consiliul local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.10.2020;

Având in vedere:

- Adresa nr. 525/27.10.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” privind necesitatea acordarii unui mandat special Primarului Comunei Bordei Verde, in calitatea de reprezentant al Comunei Bordei Verde in Asociatie;

- Incheierea data de Judecatoria Faurei in Dosarul nr.2731/228/2020 privind validarea in functia de Primar al Comunei Bordei Verde a domnului Rotaru Dumitru ;

- Prevederile art. 13, art.14 alin. 1, ale art.16 alin. 2 literele i), j) si k) si ale ale art.16 alin.3, lit. a),b) si c) din Statutul Asociatiei;

- Prevederile art. 10 alin. (5) din Legea 51/2006 privind serviciile de utilitati publice - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Referatul de aprobare al Primarului inregistrat sub nr.5410/28.10.2020;

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort,inregistrat sub nr.5411/28.10.2020;

- Raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde,inregistrat sub nr.5438/29.10.2020;

In temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), art. 139, alin. (1), art. 154, alin.(1) si art. 196, alin.(6), lit b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 - privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

 1. Se desemneaza, ca reprezentant al Comunei Bordei Verde in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “BRAILA GAZ” , domnul Rotaru Dumitru , nascut la data de 23.06.1958, in comuna Bordei Verde domiciliat in localitatea Bordei Verde,str.Scheii,nr.43 posesor al C.I. seria XR, nr.422301 eliberata de SPCLEP Ianca la data de 23.07.2012, CNP1580623093941, in calitate de Primar al Comunei Bordei Verde.

 2. La data prezentei Hotarari NU inceteaza calitatea de reprezentant al Comunei Bordei Verde in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “BRAILA GAZ” a domnului Rotaru Dumitru;

 3. Se aproba acordarea unui mandat special domnului Rotaru Dumitru, pe durata exercitarii functiei de Primar al Comunei Bordei Verde, in calitate de reprezentant legal al Comunei Bordei Verde, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “BRAILA GAZ” :

 1. primirea de noi membri in Asociatie precum si a retragerii si excluderii unor membri din Asociatie;

 2. modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei

 3. dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

 4. elabaorarea si aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

 5. promovarea dezvoltarii si/sau reabilitarii infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilitati publice si programe de protectie a mediului pentru activitatile si serviciile poluante;

 6. adoptarea de masuri in vederea asigurarii finantarii infrastructurii tehnico edilitare aferente serviciilor.

 1. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar al Comunei Bordei Verde.

 1. Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal Instituriei prefectului judetul Braila,Primarului comunei si adusa la cunostinţa publica celor interesaţi, prin grija secretarului general al comunei si va fi comunicata, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la adoptare, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri locali aflati in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

Viorel Zodila

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48