HC 67 aprobarea acordarii unui sprijin pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare a interiorului unui imobil

HOTARAREA NR.67

din 30.10.2020

 

Privind: aprobarea acordarii unui sprijin pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare a interiorului unui imobil,in prag de iarna,ars in incendiu in data de 22.10.2020,compus dintr-o camera si un hol,proprietatea numitului Drenea Dumitru, din localitatea Bordei Verde.

Consiliul local Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.10.2020;

Avand in vedere:

 • Cererea numitului Drenea Dumitru,inregistrata la Primaria comunei Bordei Verde sub nr.5420/29.10.2020,prin care solicita acordarea unui sprijin sub orice forma in vederea reabilitarii imobilului proprietate personala,care a ars intr-un incendiu provocat de un scurt circuit electric in data de 22.10.2020;

 • Adresa comunicata de Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta Dunarea Braila nr.C/28.187/29.10.2020;

 • Materialele foto realizate in urma incendiului;

 • Referatul de ancheta sociala intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primariei comunei Bordei Verde;

 • Referatul de aprobare al Primarului comunei inregistrat sub nr.5394/27.10.2020;

 • Raportul de specialitate al compartimentului de resort inregistrat sub nr.5409/28.10.2020;

 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bordei Verde,inregistrat sub nr.5437/29.10.2020;

 • Prevederile art.28,alin.2 si 4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,modificata prin Legea nr.276/2010,coroborat cu prevederile art.41 si art.42 din HG nr.50/2011,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

 • Prevederile HG nr.559/2017,privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001,privind venitul minim garantat,aprobate prin HG nr.50/2011,art.41 si art.44;

 • Prevederile Legii nr.292/2011 a asistentei sociale,modificata si completata de catre Ordonanta 31 din 26 august 2015;

 • Prevederile art.15,alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont si de Hotararea Consiliului Local nr.24/14.02.2020 privind stabilirea situatiilor deosebite care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta,altele decat cele stabilite de art.28,alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

In temeiul prevederilor art.129,alin.4,lit.a,alin.7,lit.b,art.139,alin.1 ,art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. (1) Se aproba sprijin pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare a interiorului unui imobil,ars in incendiu produs in data de 22.10.2020,compus dintr-o camera si un hol,proprietatea numitului Drenea Dumitru, din localitatea Bordei Verde,intrucat familia acestuia se afla intr-o situatie de necesitate datorata distrugerii in totalitate a interiorului locuintei si a bunurilor care se afla in aceasta,in prag de iarna ;

(2) Sprijinul acordat de Primaria comunei Bordei Verde din bugetul local consta in achizitionarea de materiale de constructie in valoare de 5.000 lei;

Art.2. Justificarea sprijinului acordat din cadrul bugetului local al comunei Bordei Verde, pentru achizitionarea materialele necesare reabilitarii si utilizarii sumei alocate va fi facuta in conformitate cu prevederile legale in viguare,pe baza de documente justificative ;

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal Institutiei Prefectului,judetul Braila,Primarului comunei,compartimentului financiar contabil din cadrul entitatii cat si institutiilor si persoanelor interesate,prin grija secretarului general al comunei.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri aflati in functie.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

Viorel Zodila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NR.5394 din 27.10.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotarare privind

 

aprobarea acordarii unui sprijin pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare a interiorului unui imobil,ars in incendiu,compus dintr-o camera si un hol,proprietatea numitului Drenea Dumitru, din localitatea Bordei Verde;

 

Conform dispozitiilor art.28,alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minm garantat,cu modificarile si completarile ulterioare,coroborat cu art.41 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare,aprobate prin HG nr.50/2011,,Primarii pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale,incendii,accidente,precum si pentru alte situatii deosebite,stabilite prin hotarare a consiliului local’’

In data de 22.10.2020,s-a produs un incendiu in urma caruia a fost distrus interiorul imobilului din Str.Scheii,apartinand familiei Drenea.

Datorita incendiului produs,la acest moment nu se mai poate locui in acest imobil,sotii Drenea impreuna cu cei doi copii minori, fiind nevoiti sa locuiasca ca tolerati la parintii paterni.

Fata de cele expuse mai sus,propun aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

 

PRIMAR

Dumitru Rotaru

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NR.5409 din 28.10.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind : aprobarea acordarii unui sprijin pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare a interiorului unui imobil,ars in incendiu,compus dintr-o camera si un hol,proprietatea numitului Drenea Dumitru, din localitatea Bordei Verde;

Compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bordei Verde,are ca obiect de activitate realizarea masurilor si actiunilor de asistenta sociala adoptate de catre consiliul local al comunei Bordei Verde,precum si asigurarea aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei copilului,familiei,persoanelor varstnice,persoanelor cu dizabilitati si altor persoane,grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala,prin administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale prevazute in actele normative in viguare.

Conform dispozitiilor art.28,alin.2,3 si 4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minm garantat,cu modificarile si completarile ulterioare,coroborat cu art.41 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare,aprobate prin HG nr.50/2011,,Primarii pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale,incendii,accidente,precum si pentru alte situatii deosebite,stabilite prin hotarare a consiliului local’’

In data de 22.10.2020 conform adresei comunicata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta,,Dunarea’’al judetului Braila din care reese date din procesului verbal de interventie nr.161/22.10.2020,intocmit de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta,al judetului Braila,s-a produs un incendiu in urma caruia a fost distrus interiorul si bunurile din imobilului din Str.Scheii,apartinand familiei Drenea.

In aceasta situatie Familia Drenea impreuna cu cei doi copii minori ai sai ,au suferit o trauma,iar din punct de vedere material sunt in imposibilitatea financiara de a suporta refacerea interiorului celor doua incaperi arse in incendiu intr-un timp foarte scurt,tinand cont de faptul ca deja am intrat in sezonul rece cu vant,ploi si ninsorile care vor putea aparea in orice moment.

Analizand situatia de fapt constat faptul ca este necesar si oportun adoptarea prezentului proiect de hotarare,iar autoritatea deliberativa are atributul de a-l aproba prin hotarare.

COMPARTIMENT ASISRENTA SOCIALA

Consilier asist. Paraschiv Mariana

 

 

 

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48