HC 66 aprobarea creditelor de angajament bugetare destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică

HOTARAREA NR.66

din 30.10.2020


privind aprobarea creditelor de angajament bugetare destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică initiate de UAT comuna Bordei Verde pentru sectoarele cadastrale din intravilanul comunei pentru perioada 2021-2024

Consiliul local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.10.2020

Avand in vedere:

-Referatul de aprobare initiat de Primarul comunei Bordei Verde,inregistrat sub nr.5393/27.10.2020;

-Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament bugetare destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică initiate de UAT:comuna Bordei Verde pentru sectoarele cadastrale din intravilanul comunei Bordei Verde, înregistrat sub nr. 5407/28.10.2020;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitate cu prevederile art.34 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.9 alin.(34 (1)-34(12), din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.5 pct 7 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.819/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Tinand cont de prevederile Ordinului ANCPI nr.1065/25.09.2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de plata destinate cofinantarii lucrarilor de inregistrare sistematica demarcate de unitatile administrative-teritoriale; respectiv Ordinul nr.819/2016 privind aprobarea Procedurii si a modalitatii de alocare a sumelor,precum si raportarea de catre beneficiary a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ -teritoriale,cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bordei Verde,inregistrat sub nr.5435/29.10.2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1,alin.4,lit.a,d,alin.6,lit.c,alin.9,lit.a, art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă creditele de angajament bugetare destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică initiate de U.A.T. Comuna Bordei Verde pentru sectoarele cadastrale din intravilanul comunei,pentru perioada 2021-2024 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul comunei Bordei Verde prin compartimentul financiar-contabil si responsabilul cu achizitiile publice din cadrul Primariei comunei Bordei Verde;

Art.3. Prezenta hotarare se comunica in termenul legal Institutiei Prefectului,judetul Braila,Primarului comunei,compartimentului financiar-contabil,responsabilului cu achizitiile publice din cadrul entitatii,cat si celor interesati si se va face publica prin afisare la sediul entitatii,prin grija secretarului general al comunei.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri aflati in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

Viorel Zodila

JUDETUL BRAILA

CONSILIUL LOCAL BORDEI VERDE Anexa la HCL NR.66/.30.10.2020

CREDITE DE ANGAJAMENT BUGETAR

pentru perioada 2021-2024

Nr.crt.

Denumire indicator

Credite de

angajament

bugetar

Total – mii lei

Perioada

2021-2024

1.

Finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica ale UAT comuna Bordei Verde pentru sectoarele cadastrale din intravilanul comunei

450.000

450.000

Compartiment financiar contabil Responsabil achizitii publice,

Lungu Valerica Petrea Aurel

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48