HC 65 desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat in AGA

HOTARAREA NR.65

din 30.10.2020

privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat - Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Bordei Verde, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari

Consiliul local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.10.2020;

Având in vedere:

- Adresa nr.846 din 20.10.2020 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila prin care solicita adoptarea de catre Consiliul Local al Unitatii noastre Administrativ Teritoriale a unei hotarari, avand ca obiect desemnarea reprezentantului de drept in Adunarea Generala a Asociaţiei si acordarea unui mandat special pentru a vota anumite proiecte de hotarari;

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde,inregistrat sub nr.5391/27.10.2020;

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort,inregistrat sub nr.5406 din 28.10.2020;

- Incheierea data de Judecatoria Faurei in Dosarul nr.2731/228/2020 privind validarea in functia de Primar al Comunei Bordei Verde a Domnului Rotaru Dumitru, in urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020;

- Procesul verbal nr.5304 din 21.10.2020 privind desfasurarea sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al Comunei Bordei Verde, in urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020;

- prevederile Art.10 alin.(5) din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Art.10 alin.(1) literele a), b), c) si e) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Art.10 literele a) si b) din Capitolul IV – Drepturile Asociatilor si ale Art.11 litera d) din Capitolul V – Obligatiile Asociatilor – din Statutul Asociatiei;

- prevederile Art. 14 alin.(1); prevederile Art.16 alin.(2) literele i) si j); ale Art.16 alin.(3) literele a), d) si e), ale Art.20 alin.(1) si ale Art.21 alin.(1) din Statutul Asociatiei;

- prevederile Art.154 alin.(6), Art.155 alin.(5) literele a), c) si d), Art.196 alin.(1) litera a), Art.197 alin.(1) si alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

- Raportul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bordei Verde inregistrat sub nr.5436/29.10.2020 ;

In temeiul prevederilor Art.11 litera d) din Capitolul V – Obligatiile Asociatilor – din Statutul Asociatiei si ale prevederilor Art.129 alin.(1) si alin.(7) litera n), Art. 132 si Art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE :

Art.1. (1) Se desemneaza Domnul Rotaru Dumitru - ca reprezentant de drept - al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Bordei Verde in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, validat in functia de Primar in urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, prin Incheierea , data de catre Judecatoria Faurei in Dosarul nr.2731/228/2020 – Anexa la prezenta Hotarare.

(2) Domnul Primar Rotaru Dumitru este cetaţean român, nascut la data de 23.06.1958 in comuna Bordei Verde, domiciliat in localitatea Bordei Verde,str.Scheii,nr.43, posesor al CI seria XR nr.422301, eliberata de SPCLEP Ianca la data de 23.07.2012, CNP 1580623093941.

Art.2. Pe data prezentei Hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea nr.40 din 12 iulie 2016 privind acordarea unui mandat special reprezentantului membrului Asociat – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - a Consiliului Local al Comunei Bordei Verde.

Art.3. (1) Se acorda mandat special Domnului Primar Rotaru Dumitru, pe durata mandatului 2020 – 2024, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila :

a) aprobarea primirii de noi membri in Asociatie precum si a retragerii si excluderii unor membri din Asociatie;

b) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

c) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de utilitati publice existente, a programelor de infiintare a unor noi sisteme, precum si a programelor de protectie a mediului elaborate si prezentate de Consiliul Director al Asociatiei, conform Art.23 alin.(3) litera a) din Statutul Asociatiei;

d) aprobarea si modificarea, dupa caz, a Caietelor de Sarcini si a Regulamentului Serviciului, consolidat si armonizat pentru intreaga arie a Serviciului, cu Anexele - parte integranta, elaborate si prezentate de Consiliul Director al Asociatiei, conform Art.23 alin.(3) litera b) din Statutul Asociatiei;

e) aprobarea Nivelului Indicatorilor Financiari si Manageriali - Anexa 3 la Dispozitii Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

(2) In situatia in care Domnul Primar Rotaru Dumitru - se afla in imposibilitatea de a reprezenta de drept Comuna Bordei Verde - in Adunarea Generala a Asociatiei - poate sa delege prin Dispozitie aceasta calitate - Viceprimarului, administratorului public sau altei persoane din aparatul de specialitate.

Art.4. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Domnul Primar Rotaru Dumitru.

Art.5. (1) Prezenta Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in conditiile legii, prin grija secretarului general al Comunei Bordei Verde.

(2) Prezenta Hotarare cu Anexa parte integranta, va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data adoptarii, in scopul modificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi ale consilierilor locali prezenti, din numarul total de 11 consilieri locali in functie .

PRESEDDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

Viorel Zodila

 

 

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48