HC 64 desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT

HOTARAREA NR.64

din 30.10.2020

privind: desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT Comuna BORDEI VERDE prin Consiliul Local al Comunei BORDEI VERDE, in Adunarea Generala a ADI ”ECO DUNAREA” Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari;

Consiliul local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.10.2020;

Având in vedere:

 • Adresa nr. 618 din 26.10.2020 a ADI ”ECO DUNAREA” Braila privind necesitatea desemnarii reprezentantului de drept al UAT Comuna Bordei Verde in Adunarea Genarala a Asociatiei si acordarii unui mandat special pentru a vota anumite propuneri de hotarari;

 • Referatul de aprobare al primarului,inregistrat sub nr.5392/27.10.2020;

 • Raportul compartimentului de resort inregistrat sub nr.5403 /28.10.2020;

 • Incheierea data de Judecatoria Faurei in Dosarul nr.2731/228/2020 privind validarea in functia de Primar al Comunei BORDEI VERDE a domnului ROTARU DUMITRU;

 • Procesul verbal nr.5304 din 21.10.2020 privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei BORDEI VERDE in urma alegerilor locale din data de 27.09.2020;

 • Prevederile art. 13, art.14 si ale art.16 din Statutul Asociatiei;

 • Prevederile art. 6, alin. 3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor – republicata;

 • Prevederile art. 10 alin. (5) din Legea 51/2006 privind serviciile de utilitati publice - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde,inregistrat sub nr.5434/29.10.2020;

In temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), art. 139, alin.(1), art. 154, alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 - privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

 1. Se desemneaza, ca reprezentant de drept al UAT Comuna BORDEI VERDE in Adunarea Generala a ADI “ECO DUNAREA” Braila, domnul ROTARU DUMITRU, nascut la data de 23.06.1958, in comuna Bordei Verde, domiciliat in localitatea Bordei Verde,str.Scheii ,nr.43, posesor al C.I. seria XR, nr. 422301, eliberata de SPCLEP Ianca la data de 23.07.2012, CNP 1580623093941, in calitate de Primar.

 2. Se acorda mandat special domnului ROTARU DUMITRU, pe durata exercitarii functiei de Primar, sa voteze in Adunarea Generala a ADI ”ECO DUNAREA” Braila :

 1. primirea de noi membri in Asociatie precum si a retragerii si excluderii unor membri din Asociatie;

 2. dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

 3. aprobarea si modificarea, dupa caz, a strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

 4. aprobarea si modificarea, dupa caz, a documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;

 5. aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;

 6. aprobarea si modificarea, dupa caz, a regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

 7. stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, în situaţiile prevăzute de legile speciale;

 8. aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

 9. să refuze, în condiţii justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator

 10. delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciului de salubritate, pe baza analizei tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, din studiul de oportunitate.

 11. Contractul/Contractele de Delegare cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ teritoriale membre implicate care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 29 alin.7 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre domnul Primar al Comunei BORDEI VERDE.

 2. La data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederilor Hotararilor Consiliului Local Comuna BORDEI VERDE nr 39/12.07.2016 si nr 53/18.10.2016.

 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinţa publica celor interesaţi, prin grija secretarului general al comunei Bordei Verde si va fi comunicata, in termenul legal Institutiei Prefectului-judetul Braila,Primarului comunei,cat si, ADI ”ECO DUNAREA” Braila.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru,din numarul total de 11 consilieri locali in functie

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

Viorel Zodila

The online FancyText generator will make your words stand out when posting on social media.

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48