HC 63 Dotare Unitati Invatamant cu Echipamente Electronice

HOTARAREA NR.63

din 30.10.2020

privind aprobarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Bordei Verde, județul Brăila cu echipamente electronice” și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, pentru achiziționarea unor echipamente mobile IT de tip, tablete pentru uz școlar și a echipamentelor/dispozitivelor necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, în cadrul unităților de învățământ din comuna Bordei Verde, județul Brăila

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta extraordinara in data de 30.10.2020;

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Bordei Verde, județul Brăila, înregistrat sub nr. 5390 din 27.10.2020;

Avand in vedere raportul compartimentului de resort inregistrat sub nr.5401 din 28.10.2020;

Având în vedere raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Loocal Bordei Verde ,inregistrat sub nr.5433/29.10.2020;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextual riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2.

Având în vedere Axa prioritară nr. 2- Tehnologia Informației și Comunicațiilor(TIC) pentru o economie digital competitivă,”- Prioritatea de investiții 2c./ Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,- Obiectiv Specific OS 2.4 / Creșterea gradului de utilizare a Internetului”;

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă proiectul ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Bordei Verde , județul Brăila cu echipamente electronice” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digital competitivă, denumită în continuare Axa prioritară 2 – TIC, Prioritate de investiții 2c. Consolidarea Aplicațiilor TIC pentru e- guvernare, e-învățare, e- incluziune, e- cultură, e-sănătate, OS 2.4 Creșterea gradului de utilizare a internetului, Apel 2 aferent Acțiunii 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, apelul 2 dedicat tabletelor școlare și echipamentelor/dispozitivelor IT pentru activitatea didactică.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Bordei Verde, județul Brăila cu echipamente electronice”, în cuantum de 595.270,25 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a comunei Bordei Verde, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 24.750,00 lei, cât și contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile reprezentând 2% din totalul acestora, în cuantum de 11.410,41 lei.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Bordei Verde, județul Brăila cu echipamente electronice” se vor asigura din bugetul propriu al comunei Bordei Verde.

Art. 5.Se aprobă bugetul proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Bordei Verde, județul Brăila cu echipamente electronice”, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre:

Valoarea totală a proiectului –595.270,25 lei, inclusiv T.V.A din care:

  • Valoare eligibilă: 570.520,25 lei, inclusiv TVA

  • Valoare neeligibilă: 24.750,00 lei, inclusiv T.V.A

Valoarea eligibilă va fi asigurată după cum urmează:

  • FEDR-85% - 484.942,21 lei, inclusiv T.V.A;

  • Bugetul de stat- 13%- 74.167,63 lei, inclusiv T.V.A;

  • Buget de stat (buget local) – 2% - 11.410,41 lei, inclusiv T.V.A.

Art.2.- Primarul comunei Bordei Verde, județul Brăila, va aduce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri, respectând legislația în vigoare privind achizițiile publice.

Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată in termenul legal Instituției Prefectului-judetul Braila , Primarului comunei Bordei Verde si va fi facuta publica prin grija secretarului general al comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

Viorel Zodila

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48