HC Nr 62/2020 privind alegerea viceprimarului comunei

 

HOTARAREA NR. 62

din 27.10.2020

 

privind alegerea viceprimarului comunei Bordei Verde,judetul Braila

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta extraordinara , in data de 27.10.2020;

Avand in vedere Referatul de aprobare al Primarului,inregistrat sub nr.5341/23.10.2020 si Raportul compartimentului de resort,inregistrat sub nr.5342/23.10.2020;

Tinand cint de Încheierea civilă pronuntata de Judecatoria Faurei in Dosarul nr.2732/228/2020 privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila;

Văzând Ordinului Prefectului nr. 425 din 22.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Bordei Verde nr.81 din 22.10.2019 privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Bordei Verde si completat prin HCL nr.31/31.03.2020;

Tinand cont de rezultatul votului secret al majoritatii absolute a consilierilor in functie,materializat printr-un proces- verbal;

In temeiul prevederile art. 152 alin. 2 , art. 129 alin. 2,lit.a,alin.3,lit.b si art. 196,alin.1,lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORDEI VERDE

HOTARASTE

Art.1. Se alege ca viceprimar al comunei Bordei Verde,judetul Braila,domnul consilier local Petrea Aurel din partea Partidului Social Democrat;

Art. 2. Domnul Petrea Aurel va exercita calitatea de înlocuitor de drept al Primarului comunei Bordei Verde;

Art.3. Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozitie;

Art.4. Pe durata exercitarii mandatului,viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local,fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut;

Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de contencios administrative in conditiile Legii nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului general al comunei in termenul legal,Primarului comunei Bordei Verde,Instituţia Prefectului Judeţul Braila, Domnului Petrea Aurel si se publică pe site-ul entitatii.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZA

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu:

- 11 voturi „pentru” domnul consilier local Petrea Aurel

- 0 voturi „împotrivă”

Viorel Zodila

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

NR.5341 din 23.10.2020

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

 

 

 

Conform dispozitiilor art.152,alin 2 si 3 din Codul administrativ,,viceprimarul este ales prin vot secret,cu majoritate absoluta,din randul membrilor consiliului local la propunerea primarului sau a consilierilor locali; exercitarea votului se face pe bza de buletine de vot.....’’

 

 

Rolul si numirea in functie a viceprimarului,sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Bordei Verde aprobat prin HCL nr.81 din 22.10.2020.

 

Supun plenului Consiliului local Bordei Verde proiectul de hotarare privind alegerea/desemnarea viceprimarului care exercita calitatea de inlocuitor de drept al primarului.

 

 

PRIMAR

Dumitru Rotaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

NR.5342 din 23.10.2020

 

 

 

RAPORT SPECIALITATE

 

 

 

Vazand continutul art.19,alin.2,lit.h din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local Bordei Verde,aprobat prin HCL nr.81/22.10.2020,care precizeaza faptul ca ,,...Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii.....h)alege viceprimarul,din randul consilierilor locali,in conditiile art.152 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare’’;

 

Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului.

 

Avand in vedere dispozitiile legale prevazute in materia alegerii viceprimarului,supun dezbaterii plenului consiliului prezentul proiect de hotarare.

 

 

 

SECRETAR GENERAL COMUNA

 

Viorel Zodila

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48