HC Nr 61/2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local

HOTARAREA NR. 61

din 27.10.2020

 

privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local Bordei Verde,judetul Braila ;

 

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta extraordinara in data de 27.10.2020;

 

Avand in vedere:

Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde,inregistrat sub nr.5339/23.10.2020;

Raportul compartimentului de resort,inregistrat sub nr.5340/23.10.2020;

Prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Bordei Verde,aprobat prin HCL nr.81/22.10.2019 si completat prin HCL nr.31/31.03.2020;

Ordinului Prefectului nr. 425 din 22.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,

Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.124,art. 125, art. 126, art.139 alin. 1, art. 196, alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORDEI VERDE

 

HOTARASTE

Art.1. Se constituie un număr de trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bordei Verde şi anume:

 

I.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,agricultura,urbanism,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii si control:

1. Serban Lenta - președinte

2. Petrea Aurel - secretar

3. Bicoiu Adrian - membru

4. Gruzea Dumitru - membru

5. Pirlog George - membru

 

II. Comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor;

1. Popa Vasile - președinte

2. Satnoeanu Paula - secretar

3. Macreanu Ionut -Razvan - membru

 

III. Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protective sociala,activitati sportive si de agreement ;

1. Tugui Rodica - președinte

2. Budur Liviu - secretar

3. Miclaru Angelica - membru

 

Art.2. Atribuţiile, sarcinile şi funcţionarea comisiilor sunt cele stabilite de Consiliul local, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică in termenul legal ,Primarului comunei Bordei Verde,Instituţia Prefectului Judeţul Braila si se face publică prin afisare pe siteul entitatii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viorel Zodila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi ,,pentru’’

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

 

NR.5339 din 23.10.2020

 

REFERAT APROBARE

 

 

In conformitate cu prevederile legale in viguare,dupa constituire,Consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate,pe principalele domenii de activitate;

Organizarea,functionarea si atributiile comisiilor de specialitate,sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local,aprobat prin HCL nr.81/22.10.2019;

Supun plenului Consiliului local al comunei Bordei Verde proiectul de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bordei Verde.

 

 

 

PRIMAR

Dumitru Rotaru

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

 

NR.5340 din 23.10.2020

 

 

 

RAPORT SPECIALITATE

 

 

 

Conform dispozitiilor din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local Bordei Verde,aprobat prin HCL nr.81/22.10.2019,dupa constituire Consiliul local isi organizeaza Comisii de specialitate,pe principalele domenii de activitate.

Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,domeniile de activitate,numarul si denumirea acestora,precum si componenta nominala a comisiilor,se stabilesc prin hotarare a consiliului local,cu respectarea configuratiei politice de la alegerile locale din data de 27.09.2020.

Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.

Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri,avandu-se in vedere de regula,optiunea acestora,pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.

In functie de numarul membrilor consiliului,un consilier poate face parte din cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii,dintre care una este comisia de baza.

In conformitate cu dispozitiile art.212 din Codul administrativ,pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate,consilierii locali,au dreptul la o indemnizatie lunara.Indemnizatia lunara pentru consilierii locali,care participa la sedintele ordinare ori la sedintele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate,este in cuantum de pana la 10% din indemnizatia lunara a primarului,in conditiile Codului administrativ.

Consilierii locali,au dreptul la indemnizatia lunara doar daca participa la cel putin o sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a comisiei de specialitate,pe luna,desfasurate in conditiile legii.

Avand in vedere precizarile legislative enuntate anterior cu privire la procedura de constituire a comisiilor de specialitate,supun aprobarii plenului consiliului,prezentul proiect de hotarare.

 

 

SECRETAR GENERAL COMUNA

Viorel Zodila

 

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48