HC Nr 60/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local pentru o perioada de 3 luni

HOTARAREA NR. 60

din 27.10.2020

 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local

al comunei Bordei Verde pentru o perioada de 3 luni respectiv din lunile octombrie 2020, noiembrie 2020 și decembrie 2020 ;

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta extraordinara ,in data de 27.10.2020;

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde,inregistrat sub nr.5337/23.10.2020;

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort,inregistrat sub nr.5338/23.10.2020;

- Ordinul Prefectului judetului Braila nr.425/22.10.2020 prin care se constata indeplinirea conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Bordei Verde;

- Prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Bordei Verde,aprobat prin HCL nr.81/22.10.2019 si completat prin HCL nr.31/31.03.2020 ;

- Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 123 alin.1) și 4) ,art.139,alin.1, art. 196 alin. 1) lit. a) si art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile bsi completarile ulterioare;

 

HOTARASTE

Articol unic: Doamna consilier local Tugui Rodica se alege ca preşedinte al şedinţelor Consiliului Local al comunei Bordei Verde pe o perioada de 3 luni respectiv lunile octombrie 2020, noiembrie 2020 și decembrie 2020.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA ,

Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

Viorel Zodila

 

 

 

Hotararea a fost adoptata cu 11 voturi ,,pentru’’ din totalul de 11 consilieri locali ai consiliului local Bordei Verde

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

 

 

NR.5337 din 23.10.2020

 

REFERAT DE APROBARE

 

Conform dispozitiilor legale in viguare,dupa declararea ca legal constituit,Consiliul local alege dintre membrii sai,un presedinte de sedinta;

Tinand seama de prevederile art.123,alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,, ... consiliul local alege dintre membrii sai,in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,un presedinte de sedinta,pe o perioada de cel mult 3 luni,care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta.Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla’’.

Supun spre aprobare Consiliului local Bordei Verde,prezentul proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Bordei Verde,pe o perioada de 3 luni.

 

 

PRIMAR

Dumitru Rotaru

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

 

NR.5338 din 23.10.2020

 

 

RAPORT SPECIALITATE

 

 

Vazand Ordinul Prefectului judetului Braila nr.425/22.10.2020 prin care constata indeplinirea conditiilor legale de constituire a Consiliului local Bordei Verde;

In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Bordei Verde ,aprobat prin HCL nr.81 din 22.10.2020.

Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla,asa cum prevede Codul administrativ la art.5,lit.ee.

In atare situatie,propun Consiliului local al comunei Bordei Verde,proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.

 

 

SECRETAR GENERAL COMUNA

Viorel Zodila

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48