Hotararea 10/2020 aprobarea insusirii Inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat

HOTARAREA NR. 10 din 27.01.2020

PRIVIND: aprobarea insusirii Inventarului actualizat al bunurilor din domeniul privat al comunei Bordei Verde

Consiliul Local al comunei Bordei Verde.judetul Braila,întrunit in ședința ordinara in data de 27.01.2020;

Având in vedere:

  • Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei d-nul Rotaru Dumitru,înregistrat sub nr.269 din 20.01.2020;

- Nota de fundamentare a comisiei de inventariere, înregistrata sub nr.270din 20.01.2020;

- Prevederile O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituțiilor publice si Ordinul 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea aflate in patrimoniul instituțiilor publice;

  • prevederile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

  • prevederile art.859(2),876 din Codul Civil,aprobat prin Legea 287/2009.republicata cu modificările si completările ulterioare;

  • prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica;

  • prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa,pentru elaborarea actelor normative,cu modificările si completările ulterioare

  • prevederile Legii nr. 82/1991, republicata privind contabilitatea.cu modificările si completările ulterioare;

  • prevederile art.5.lit.d.art.l29.alin.2,lit.c,coroborate cu prevederile

art.354,art.355,art.356.art.357 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrative;

  • Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art.139,alin.1,alin.2, art.196,alin.l,lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aproba insusirea Inventarului actualizat al bunurilor din domeniului privat al comunei Bordei Verde, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. împotriva prezentei hotarari,se poate formula plângere prealabila in termen de 30 de zile de la data comunicării,conform prevederilor art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.cu modificările si completările ulterioareja Tribunalul Braila- Secția contencios administrativ si fiscal;

Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal Instituției Prefectului-Judetul Braila, factorilor interesați pentru aducerea la îndeplinire precum si primarului comunei Bordei Verde, prin grija secretarului general UAT.

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48