Hotararea 9/2020 insusirea Raportului elaborat de Primarul comunei privind, starea economica,sociala si de mediu

HOTARAREA NR. 9 din 27.01.2020

privind: insusirea Raportului elaborat de Primarul comunei privind, starea economica,sociala si de mediu a comunei Bordei Verde pe anul 2019,activitatea administrației publice locale in anul 2019,precum si obiectivele propuse pentru anul 2020;

Consiliul Local al comunei Bordei Verde județul Brailajntrunit in ședința ordinara in data de 27.01.2020;

Având in vedere:

  • Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde.in calitate de initiator,înregistrat sub nr.266 din 20.01.2020;

  • Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului .inregistrat sub nr.267 din 20.01.2020;

  • Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale a U.A.T. Comuna Bordei Verde;

  • Prevederile art. 155 alin.3 lit.a. din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

  • Raportul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde; în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1.alin.2,lit.a , art. 139 alin.l, art. 196.alin. 1 .lit.a, din OUG

nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se insuseste Raportul primarului comunei Bordei Verde privind starea economica,sociala si de mediu a comunei Bordei Verde pe anul 2019,activitatea administrației publice locale in anul 2019,precum si obiectivele propuse pentru anul 2020.potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: -Instituției Prefectului-judelul Braila.Primarului comunei,instituțiilor si persoanelor interesate si se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei.

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar genefral LAT
VioreLZodila

JUDEȚUL BRAILA

COMUNA BORDEI BERDE

PRIMAR

 

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,788,260
+1,421/24h
Morti
57,260
+101/24h
Vindecati
1,705,896
95.39%
Active
25,104
1.4%
Critical
834
0.05%
Tests
16,234,994
85.2%
Cases /Million
93,851
4925.48