Dispozitie stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral

ROMANIA

JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

DISPOZITIA NR.125 din 18.08.2020

Privind: Stabilirea locurilor specialede afisaj electoral din comuna Bordei Verde in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale in anul 2020;

PRIMARUL COMUNEI BORDEI VERDE,JUDETUL BRAILA

Avand in vedere:

  • - Necesitateastabiliriilocurilorspeciale de afisaj electoral din comunaBordeiVerde,judetulBraila,invedereaorganizariisidesfasurariialegerilorpentruautoritatileadministratieipublice locale in anul 2020;
  • - Prevederileart.79,alin.(1) din Legea nr.115/2015,pentrualegereaautorităţiloradministraţieipublice locale, pentrumodificareaLegiiadministraţieipublice locale nr. 215/2001, precum şipentrumodificareaşicompletareaLegii nr. 393/2004privindStatutulaleşilorlocali;
  • - Prevederile art.2,alin.(3) din Legea nr.84/2020 privindprelungireamandatelorautoritatiloradministratieipublice locale sipentrumodificarea art.151,alin.3 din OUG nr.57/2019 privindCodul administrative cu modificarilesicompletarileulterioare;
  • - Prevederile H.G.R nr.576/ 2020privindaprobareaProgramuluicalendaristicpentrurealizareaactiunilornecesareorganizariisidesfasurarii in buneconditiiaalegerilorpentruautoritatileadministratieipublice locale din anul 2020;

In temeiulprevederilor art.154 alin.1, art.155,alin.1,lit.a si alin.2,lit.b si art.196 alin.1,lit.b, din OUG nr.57/2019 privindCoduladministrativ,cumodificarilesicompletarileulterioare;

DISPUNE

Art.1. Se stabilesclocurilespecialedeafisaj electoral dincomunaBordeiVerde,invedereaorganizariisidesfasurariialegerilorpentruautoritatileadministratieipublice locale in anul 2020 ,dupa cum urmeaza:

  1. SatulBordei Verde – panoulsituat in localitateaBordeiVerde,Strada Principala,nr.33,in fataPrimariei;
  2. Satul Constantin Gabrielescu – panoulsituat  inlocalitatea Constantin Gabrielescu,Strada Principala,nr.37,in fata Caminului Cultural;
  3. SatulLiscoteanca – panoulsituat in localitateaLiscoteanca,StradaCaminului Cultural,nr.22,in fata Caminului Cultural.

Art.2.In altelocuridecatcelestabilite la art.1,afisajul electoral esteinterzis;

Art.3. Primarul,cusprijinulefectivelorMinisteruluiAfacerilorInterne,esteobligatsaasigureintegritateapanourilor,afiselorelectoralesi a altormateriale de propaganda electoralaamplasate in locuriautorizate;

Art.4.Pringrijasecretarului general alcomuneiBordeiVerde,prezentadispozitieva fi adusa la cunostinta publica prinafisaresicomunicataInstitutieiPrefectuluiJudetul Braila cat sicelorinteresati.

PRIMAR,   CONTRASEMNEAZA,

   Dumitru Rotaru

SECRETAR GENERAL COMUNA,

    Viorel Zodila 

Descarca document DISPOZITIE_AFISAJ.pdf

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE