Hotararea Nr 4 acceptarea propunerii de candidatură PMP

HOTĂRÂREA NR.4 DIN 15.08.2020

Descarca document PDF indexabil textual HOT4_BEC.pdf

Prin cererea înregistrată la BEC nr.7 Bordei Verde sub nr. 23 / 15.08.2020 Partidul Mișcarea Populară a solicitat acceptarea propunerii de candidatură a domnului BUDUR LIVIU pentru funcția de primar al comunei Bordei Verde.

S-au depus următoarele acte în numărul prevăzut de Legea 1 15/2015, respectiv: propunerea de candidatură, copie carte de identitate, declarație de acceptare a candidaturii, declarația de avere, declarația de interese, declarația pe propria răspundere în sensul că nu a avut calitatea de lucrător al Securității si totodată lista de susținători.

Având în vedere prevederile art. 52 alin.(l) și alin. (2), art. 54 din Legea nr. 115/ 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 3 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020;

Luând în considerare prevederile anexei, ni-. crt. 37, 38, 39, 40 și 42 din H.G.R. nr. 576/2020- programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale dir anul 2020;

în baza prevederilor art.4 alin.(8) din H.G.R. 577/2020 prixind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020;

Constatând îndeplinite condițiile legale pentru a candida;

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMl NALĂ
NR.7 BORDEI VERDE

HOTĂRĂȘTE :

Art.LAdmite propunerea de candidatură formulată de Partidul Mișcarea Populară privind candidatura domnului Budur Liviu pentru funcția de primar al comunei Bordei Verde, jud.Braila.

Art. 2 - Afișarea la sediul biroului electoral de circumscripție, la ioc vizibil, în termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, a exemplarului propunerii de candidatură.

Art. 3 - (1) Cetățenii, partidele politice, organizațiile aparținând minorităților naționale, alianțe politice și alianțe electorale pot formula în scris contestații împotriva admiterii candidaturii, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării candidaturii.

(2) Contestația se depune la instanța competentă sâ le soluționeze,

respectiv, Judecătoria Făurei județul Brăila, sub sancțiunea nulității.

Art. 4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 7 Bordei Verde și pe pagina de internet a Primăriei comunei Bordei Verde, www primariabordeiverde.ro

Presedinte Zodila Liliana

Locțiitor Milea Doinița

Membrii BEC 7 BORDEI VERDE

  1. BUCUR IOANA- din partea Partidului Pro Romania- Organizația Județeană Brăila ;

  2. CÂRÂC NICOLETA- din partea Partidului Mișcarea Populară :

  3. COMĂNAȘ SIDONA DANIELA- din partea Uniunii Democrate Maghiare din România ;

  4. PORCEANU ANTONIA- din partea Partidului Social Democraa;

  5. PREFAC NICUȘOR- VALENTIN- din partea Partidului Alianța Liberărilor și Democratiior;

  6. TUDORIE OCTÂVIȚA- din partea Partidului Național Liberal ; 

  7. ORĂȘANU GEORGEL- din partea Filialei Județene USR Brăila

 

 

Nr. 25/15.08.2020 

PROCES-VERBAL de afișare


încheiat astaz 15. 08.2020, ora 16,00

Astăzi, 15.08.2020 ora 16:00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr.7 Bordei Verde, s-a procedat la afișarea Hotărârii nr.4/15.08.2020 a BEC nr.7 Bordei Verde, precum și a propunerii de candidatură formulată de Partidul Mișcarea Populară privind candidatura domnului Budur Liviu pentru funcția de primar al comunei Bordei Verde, jud.Braila.

Presedinte Zodila Liliana

Locțiitor Milea Doinița

Descarca document PDF indexabil textual HOT4_BEC.pdf

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE