Hotararea Nr 2 solicitare acceptarea propunerii de candidatură PSD

HOTĂRÂREA NR.2 DIN 14.08.2020

Descarca document PDF indexabil HOT_2_BEC.pdf

Prin cererea înregistrată la BEC nr.7 Bordei Verde sub nr. 15 / 13.08.2020 Partidul Social Democrat a solicitat acceptarea propunerii de candidatură a domnului ROTARU DUMITRU pentru funcția de primar al comunei Bordei Verde.

S-au depus următoarele acte în numărul prevăzut de Legea 115/2015, respectiv: propunerea de candidatură, copie carte de identitate, declarație de acceptare a candidaturii, declarația de avere, declarația de interese, declarația pe propria răspundere în sensul că nu a avut calitatea de lucrător al Securității si totodată listele de susținători.

Având în vedere prevederile art. 52 alin.(l) și alin. (2), art. 54 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 3 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020;

Luând în considerare prevederile anexei, nr. crt. 37, 38, 39, 40 și 42 din H.G.R. nr. 576/2020- programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;

In baza prevederilor art.4 alin.(8) din H.G.R. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020;

Constatând îndeplinite condițiile legale pentru a candida;

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ
NR.7 BORDEI VERDE

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.Admite propunerea de candidatură formulată de Partidul Social Democrat privind candidatura domnului Rotaru Dumitru pentru funcția de primar al comunei Bordei Verde, jud. Braila.

Art. 2 - Afișarea la sediul biroului electoral de circumscripție, la loc vizibil, în termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturii, a exemplarului propunerii de candidatură.

Art. 3 - (1) Cetățenii, partidele politice, organizațiile aparținând minorităților naționale, alianțe politice și alianțe electorale pot formula în scris contestații împotriva admiterii candidaturii, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării candidaturii.

(2) Contestația se depune la instanța competentă să le soluționeze, la Judecătoria județului Brăila, sub sancțiunea nulității.

Art. 4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 7 Bordei Verde și pe pagina de internet a Primăriei comunei Bordei Verde, www.primariabordeiverde.ro

Presedinte Zodila Liliana

Locțiitor Milea Djoinița

Membrii BEC 7 BORDEI VERDE

  1. BUCUR IOANA- din partea Partidului Pro Romania-Organizația Județeană Brăila ;

  2. CÂRÂC NICOLEȚA- din partea Partidului Mișcarea Populară ;

  3. COMĂNAȘ SIDON A DANIELA- din partea Uniunii Democrate Maghiare din Romania ;

  4. PORCEANU ANTONIA- din partea Partidului Social ;

  5. PREFAC NICUȘOR- VALENTIN- din partea Partidului Alianța Liberărilor și Democratilor;

  6. ȚUDORIE OCTĂVIȚA- din partea Partidului Național Liberal ;

  7. ORĂȘANU GEORGEL- din partea Filialei Județene USR Brăila .

 

 

Nr. 19/ 14.08.2020  PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

încheiat astazi 14.08.2020, ora 12:00 

Astăzi, 14.08.2020 ora 12, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr.7 Bordei Verde, s-a procedat la afișarea Hotărârii nr.2/14.08.2020 a BEC nr.7 Bordei Verde, precum și a propunerii de candidatură formulată de Partidul Social Democrat privind candidatura domnului Rotaru Dumitru pentru funcția de primar al comunei Bordei Verde, jud.Braila.

Presedinte Zodila Liliana

Locțiitor Milea Djoinița

Str.Principală, nr.33, comuna Bordei Verde, județul Brăila
Tel. 0239/696.088, 0712.012.890

 

 

Nr. 19/ 14.08.2020 PROCES-VERBAL DE AFIȘARE


încheiat astazi 14.08.2020, ora 12,00

Astăzi, 14.08.2020 ora 12: 00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr.7 Bordei Verde, s-a procedat la afișarea Hotărârii nr.2/14.08.2020 a BEC nr.7 Bordei Verde, precum și a propunerii de candidatură formulată de Partidul Social Democrat privind candidatura domnului Rotaru Dumitru pentru funcția de primar al comunei Bordei Verde, jud.Braila.

Presedinte Zodila Liliana

Locțiitor Milea Djoinița

Descarca document PDF indexabil HOT_2_BEC.pdf

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE